Matu­rzy­sto!

Wszyst­ko już powtó­rzy­łeś, znasz rodza­je pod­mio­tów i roz­miar ręka­wi­czek Łęc­kiej, ale wciąż oba­wiasz się, że ze stre­su nie ocza­ru­jesz komi­sji i nie prze­ko­nasz ich, że wszyst­ko wiesz. Dla świę­te­go spo­ko­ju, pew­no­ści sie­bie i zachwy­ca­nia zna­jo­mych – lista cyta­tów, któ­re war­to znać na pamięć.

Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie W nicość prze­pa­da – powie­ścią idio­ty, Gło­śną, wrza­skli­wą, a nic nie znaczącą.

Wil­liam Sha­ke­spe­are, Mak­bet; motyw the­atrum mun­di, (Mak­bet po śmier­ci żony)

Naród nasz jak lawa/ z wierz­chu zim­na i twar­da, sucha i plugawa/ Lecz wewnętrz­ne­go ognia sto lat nie wyziębi/ Plwaj­my na tę sko­ru­pę i zstąp­my do głę­bi.

Adam Mic­kie­wicz, Dzia­dów cz. III, (Piotr Wysoc­ki, sce­na VII)

W takiej ciszy – tak ucho natę­żam cie­ka­wie, Że sły­szał­bym głos z Litwy. – Jedź­my, nikt nie woła.

Adam Mic­kie­wicz, Ste­py akermańskie. 

Czło­wiek jest ludz­ki w ludz­kich warunkach.

Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski, Inny świat. 

Co dla jed­nych jest pod­ło­gą, to dla innych sta­je się sufitem.

Zofia Nał­kow­ska, Gra­ni­ca.

Wszyst­ko pod­szy­te jest dzieckiem.

Nie ma uciecz­ki przed gębą, jak tyl­ko w inną gębę, a przed czło­wie­kiem schro­nić się moż­na jedy­nie w obję­cia inne­go czło­wie­ka. Przed pupą zaś w ogó­le nie ma ucieczki.

Koniec i bom­ba. A kto czy­tał, ten trąba!

Dla­te­go, pano­wie, że Sło­wac­ki wiel­kim poetą był.

Witold Gom­bro­wicz, Fer­dy­dur­ke.

Trza być w butach na weselu.

Ale tu wieś spokojna. –
Niech na całym świe­cie wojna,
Byle pol­ska wieś zaciszna,
Byle pol­ska wieś spokojna.

Wyście sobie, a my sobie.
Każ­den sobie rzep­kę skrobie.

Mia­łeś, chło­pie, zło­ty róg,
Mia­łeś, chło­pie, czap­kę z piór:
Czap­kę ze łba wicher zmiótł.
[…] ostał ci się ino sznur.

Sta­ni­sław Wyspiań­ski, Wese­le. 

Powo­dze­nia!