Nie­dzie­la przed matu­rą to czas relak­su – pozwól sobie na odro­bie­nie zale­gło­ści fil­mo­wych. Fanów Net­fli­xa cie­szy fakt, że seria­le są tek­stem kul­tu­ry, oczy­wi­ście war­to się do nich odwo­ły­wać, ale nie zaszko­dzi Wam też zna­jo­mość kla­sy­ków. W week­end przed matu­rą war­to obej­rzeć przy­naj­mniej jeden z tych filmów:

12 małp (1995), reży­se­ria: Ter­ry Gil­liam – (posta­po­ka­lip­sa);

Czło­wiek słoń (1980), reży­se­ria: David Lynch – (jed­nost­ka wyob­co­wa­na, społeczeństwo);

Demon (2015), reży­se­ria: Mar­cin Wro­na – (inspi­ra­cje wsią i zwy­cza­ja­mi ludowymi);

Don­nie Dar­ko (2001), reży­se­ria: Richard Kel­ly – (przy­szłość, lęki, sen, widze­nia, jed­nost­ka wyobcowana);

Dro­ga (2009), reży­se­ria: John Hil­l­co­at – (posta­po­ka­lip­sa, rela­cja ojciec-syn, wędrów­ka, homo via­tor);

Dzień świ­ra (2002), reży­se­ria: Marek Koter­ski – (szcze­gól­nie do zesta­wów językowych);

Kono­piel­ka (1981), reży­se­ria: Witold Lesz­czyń­ski – (inspi­ra­cje wsią i zwy­cza­ja­mi ludowymi);

Łow­ca andro­idów (1982), reży­se­ria: Ridley Scott – (posta­po­ka­lip­sa, jed­nost­ka wyob­co­wa­na, społeczeństwo);

Medea (1988), reży­se­ria: Lars von Trier – (rela­cja mat­ka-dzie­ci, dom rodzinny);

Miś (1980), reży­se­ria: Sta­ni­sław Bare­ja – (szcze­gól­nie do zesta­wów językowych);

Prę­gi (2004), reży­se­ria: Mag­da­le­na Pie­korz – (rela­cja ojciec-syn, dom rodzinny);

Siód­ma pie­częć (1956), reży­se­ria: Ing­mar Berg­man – (motyw śmier­ci, ryce­rza, gry);

Woj­na pol­sko-ruska (2009), reży­se­ria: Xawe­ry Żuław­ski – (szcze­gól­nie do zesta­wów językowych);

Wyspa dok­to­ra More­au (1996), reży­se­ria: John Fran­ken­he­imer – (posta­po­ka­lip­sa, jed­nost­ki kon­tra społeczeńśtwo);

Żół­ty sza­lik (2000), reży­se­ria: Janusz Mor­gen­stern – (pro­ble­my, nałogi).

 

Powo­dze­nia!