Yeah! 🥳 BABA OD POLSKIEGO jako fir­ma pła­cą­ca podat­ki ma 6 lat: 05.01.2017 r. to dzień reje­stra­cji #nale­ga­lu.
Od tego cza­su na Babiej Górze nie jestem już sama, aktu­al­nie jest nas dwa­na­ścio­ro, a tak napraw­dę może­my już się liczyć w tysią­cach, bo to dzię­ki Wam Babia Góra🏔️może funk­cjo­no­wać.
Myślę, że za czte­ry lata trze­ba zro­bić zlot 🧙🏻‍♀️🧙‍♂️🧙🪄
Bar­dzo dziękujemy ♥️♥️♥️
Eki­pa Baby od Polskiego:
Ane­ta Korycińska 💃🏼
Jan Bro­żek
Mile­na Chi­liń­ska Juliusz Sło­wac­ki
Mag­da Próchniak
Mag­da­le­na Rudkowska
Saman­ta Dry­ja-Zabiel­ska Saman­ta Dry­ja-Zabiel­ska blog
Karo­li­na Szymczyk
Karo­li­na Kurando 
Kata­rzy­na Zwol­ska-Płu­sa Fra­za – cen­trum edu­ka­cji i roz­wo­ju
Kata­rzy­na Kotaba 
Krzysz­tof Sta­ni­sław Sadowski