Za nami Wiel­ka Gala Inte­gra­cji! Ależ było miło: Bogu­sia Sie­dlec­ka-Goślic­ka Anioł Na Reso­rach, Mał­go­rza­ta Szu­mow­ska i Tomasz Wol­ny Tomasz Wol­ny Tej pro­wa­dzi­li ten wie­czór i zapew­ni­li tę wspa­nia­łą atmos­fe­rę. Słu­chaj­cie, dzie­ci bawi­ły się na peł­nym luzie przed sce­ną – to było takie uro­cze! Pozna­łam cud­ne gło­sy Pau­li­ny i Bart­ka Gru­szec­kich Pau­li­na i Bar­tek Gru­szec­cy i zosta­łam fan­ką Patry­ka Gra­ba (YT: Całe życie na kołach), któ­ry został sty­pen­dy­stą II edy­cji Fun­du­szu Wie­czy­ste­go im. Pio­tra Paw­łow­skie­go – daw­no nie sły­sza­łam tak dobrej wypo­wie­dzi: pre­cy­zyj­nej, prze­ka­zu­ją­cej mak­si­mum tre­ści, a przy tym peł­nej lek­ko­ści i balan­so­wa­nia nastro­jo­wo­ścią – szcze­rzę zazdrosz­czę, gdy ludzie potra­fią tak pięk­nie mówić. 
Dzię­ku­ję też za wie­czór dziew­czy­nom ze Sto­wa­rzy­sze­nia Mudi­ta Sto­wa­rzy­sze­nie Mudi­ta i Mate­uszo­wi Różań­skie­mu z Fun­da­cji Inte­gra­cja Inte­gra­cja, któ­ry nawet na sce­nie pod­czas Wiel­kiej Gali pozo­stał sobą i wsko­czył na konia 😛
To był napraw­dę dobry wieczór! 
Fun­da­cja Inte­gra­cia – dziękuję!