Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­ję infor­ma­cję, że pro­gram KORKI Z LEGIĄ, w któ­rym mam przy­jem­ność uczyć matu­rzy­stów, został nomi­no­wa­ny w kon­kur­sie S3ktor 2017 na Naj­lep­szą War­szaw­ską Ini­cja­ty­wę Pozarządową.

W imie­niu swo­im, aktu­al­nych i przy­szłych uczest­ni­ków pro­gra­mu, pro­szę o głosy:
1. Wejdź na stro­nę: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2017
2. Wybierz kate­go­rię: „Akty­wi­zu­ją­cy”
3. Zaznacz siód­mą krop­kę: Fun­da­cja Legii „Kor­ki z Legią”
4. Wpisz imię i nazwi­sko i podaj adres email
5. Wejdź na swo­ją pocz­tę i potwierdź odda­nie gło­su kli­ka­jąc w otrzy­ma­ny link.
Dzię­ku­ję! Wię­cej o pro­gra­mie: http://legia.com/aktualnosci/korki-z-legia-zajecia-dla-maturzystow-56715