CZĘŚCI MOWYCZĘŚCI ZDANIA
RZECZOWNIK ->
kto? co? 
licz­ba: mnogą i poje­dynczą*
rodza­je: męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)
męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)
dek­li­nac­ja: 
mam — mianown­ik — kto? co?
dom — dopeł­ni­acz — kogo? czego?
cały — celown­ik — komu? czemu?
biały — biernik — kogo? co?
nad — narzęd­nik — z kim? z czym?
morzem — miejs­cown­ik — o kim? o czym
wspani­ałym — wołacz — o! 
Plu­ralia Tan­tum (mają tylko liczbę mnogą)
np. drzwi, spod­nie, skrzypce, nożyce
Sin­gu­lar­ia Tan­tum (mają tylko liczbę poje­dynczą)
np. Mon­ako
zakońc­zone na — um np. muzeum, liceum, gim­nazjum, akwar­i­um — pochodzą z języ­ka łacińskiego i nie odmieni­a­ją się przez przy­pad­ki w licz­bie pojedynczej. 
PODMIOT
gra­maty­czny: kto? co? (pyta­nia mianown­i­ka)
log­iczny: kogo? czego? (pyta­nia dopeł­ni­acza)
szeregowy/towarzyszący: X z Y, X i Y
zbiorowy: uczniowie, nauczy­ciele 
domyśl­ny: domyślasz się, jaki ma rodzaj po cza­sown­iku
np. Poma­lował płot (on?)
CZASOWNIK ->
co robi? co się z nim dzieje?
koni­u­gac­ja (odmi­ana cza­sown­i­ka):
licz­ba: mno­ga, poje­dyncza
rodza­je:
męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)
męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)
oso­by:
ja, ty, on/ona/ono — w l. poj
my, wy, oni/one — w l.mn.
czas: przeszły, ter­aźniejszy, przyszły
tryb: ozna­j­mu­ją­cy, pyta­ją­cy, rozkazu­ją­cy
aspekt: doko­nany, niedoko­nany
strona: czyn­na, bier­na
są też formy nieosobowe: bezokoliczni­ki — ć, np. mal­ować
formy zakońc­zone na ‑no, ‑to np. warto, myto
formy: warto, trze­ba, należy, można 
ORZECZENIE
cza­sown­ikowe: zwykły cza­sown­i­ki odpowiada­ją­cy na pytanie, co robi? co się z nim dzieje? jeden wyraz
imi­enne (z dwóch wyrazów): łącznik (być, stać się, zostać — we wszys­t­kich odmi­anach) + orzecznik (może to być rzec­zown­ik lub przymiotnik) np. jest aktorem; została królową; sta­je się żołnierzem
PRZYMIOTNIK ->
jaki? jakie? jakie? czyj? czy­ja? czy­je? który? która? które?
licz­ba: mnogą i poje­dynczą
rodza­je: męs­ki, żeńs­ki, nija­ki (l.poj)męskoosobowy, niemęskoosobowy (l.mn)
dek­li­nac­ja: 
mam — mianown­ik — kto? co?
dom — dopeł­ni­acz — kogo? czego?
cały — celown­ik — komu? czemu?
biały — biernik — kogo? co?
nad — narzęd­nik — z kim? z czym?
morzem — miejs­cown­ik — o kim? o czym
wspani­ałym — wołacz — o! 
stop­ni­u­je się: równy, wyższy, najwyższy np. ład­ny, ład­niejszy, najładniejszy
PRZYDAWKA PRZYMIOTNA
jaki? jakie? jakie? czyj? czy­ja? czy­je? który? która? które?
LICZEBNIK ->
ile? ilu? który z kolei?
główne: jeden, dwa
porząd­kowe: pier­wszy, dru­gi
zbiorowe: pię­cioro, dziesię­cioro* (tylko jeżeli mowa o grupie, gdzie są oso­by różnej płci np. pię­cioro uczniów; jeżeli mówimy o isto­tach niedorosłych: pię­cioro szczeniąt, kur­cząt, przed­szko­laków)
ułamkowe: pół
PRZYDAWKA LICZEBNA (określa rzeczownik)ile? ilu? który z kolei?
PRZYSŁÓWEK ->
jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd?
stop­ni­u­je się:  równy, wyższy, najwyższy np. jak? ład­nie, ład­niej, najładniej
OKOLICZNIK 
miejs­ca: gdzie? skąd? dokąd?
cza­su: kiedy? odkąd?
stop­nia i miary: ile cm? ile kg?
celu: po co? w jakim celu?
przy­czyny: dlaczego? z jakiej przy­czyny?
sposobu: jak? w jaki sposób?
warunku: pod jakim warunk­iem? w jakim wypad­ku?
przyz­wole­nia: mimo co? mimo czego?
xDOPEŁNIENIE
pyta­nia przy­pad­ków od dopeł­ni­acza do miejs­cown­i­ka:
kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?
ZAIMEK
rzec­zowny: kto? co?
przymiotny: jaki? jaka? jakie?
osobowy: ja, ty, on, ona…
zwrot­ny: się
dzierżaw­czy: mój, twój, nasz, wasz
wskazu­ją­cy: ten, tamten, ów
przeczą­cy: nic, nikt
X
SPÓJNIK
 i, lub, albo, jak, ponieważ, bo, że, żeby, toteż, więc, lecz
X
PRZYIMEK
nad, w, obok, naprze­ci­wko, za, przed, spoza
X
PARTYKUŁA
li, czy, no, że, niech, by, nie 
X
IMIESŁÓW
(hybry­da cza­sown­i­ka z przymiotnikiem lub przysłówkiem)
przymiotnikowy: (jaki?)
czyn­ny — ący np. malu­ją­cy
bierny — ny np. mal­owany
przysłówkowy: (jak?)
współczes­ny - ąc np. malu­jąc
uprzedni — wszy np. malowawszy
X
WYKRZYKNIK
och! ach!
X
częś­ci mowy i odpowiada­jące im częś­ci zdania -><- częś­ci zda­nia pow­stałe z częś­ci mowy
PS To nie są wszys­tkie podzi­ały, ale zna­jo­mość tych wystar­czy Ci nawet na stu­di­ach filologicznych. 
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)