W czerw­cu obie­gła media wia­do­mość, że “This War of Mine” – gra wideo, w któ­rej poka­za­na jest woj­na ocza­mi cywi­la; ma stać się lek­tu­rą doda­ną do kano­nu. Cudow­nie! Jed­nak mamy wrze­sień i pod­sta­wy pro­gra­mo­we nie obej­mu­ją tej pozy­cji (od czerw­ca do wrze­śnia jest za wcze­śnie); za to od począt­ku było tak, że gra mogła być tek­stem kul­tu­ry – jej fabu­ła jest rów­nie cen­na do stwo­rze­nia argu­men­tu w wypra­co­wa­niu matu­ral­nym, jak książ­ka, serial, film, wysta­wa czy obraz, więc to nic nowe­go. Nie zapo­mi­naj­cie o tym! 

Odsy­łam do zesta­wu moty­wów (może­cie je ze mną roz­bu­do­wy­wać): http://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​t​a​g​/​t​o​p​os/

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)