Imie­sło­wy — zmo­ra uczniów i wszyst­kich, któ­rzy piszą. Wymu­sza­ją kon­kret­ną skład­nię i inter­punk­cję. Jeśli nadal nie wiesz, jak sta­wiać prze­cin­ki, a roz­bio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stro­ną — sta­raj się uni­kać imiesłowów.

IMIESŁÓW (hybry­da cza­sow­ni­ka z przy­miot­ni­kiem lub przysłówkiem)

a) przy­miot­ni­ko­wy: (jaki?)

czyn­ny – ący np. malujący

bier­ny – ny np. malowany

par­ty­ku­ła nie pisa­na łącznie

b) przy­słów­ko­wy: (jak?)

współ­cze­sny - ąc np. malując

uprzedni – wszy np. malowawszy

par­ty­ku­ła nie  pisa­na rozdzielnie

imie­sło­wy