Spe­cja­li­stycz­ne cer­ty­fi­ko­wa­ne szko­le­nie dla nauczy­cie­li języ­ka pol­skie­go, któ­rzy chcą zdia­gno­zo­wać naj­waż­niej­sze potrze­by i trud­no­ści swo­ich uczniów i w efek­tyw­ny spo­sób przy­go­to­wać ich do spraw­dzia­nów i zewnętrz­nych egza­mi­nów z języ­ka polskiego.

W trak­cie szko­le­nia pre­le­gent­ka na kon­kret­nych przy­kła­dach pokaże:

jakich metod uży­wać do prze­pro­wa­dza­nia lek­cji powtór­ko­wych przed egzaminami,
jakie zagad­nie­nia egza­mi­na­cyj­ne przy­go­to­wa­ła CKE na ten rok szkolny,
któ­re tech­ni­ki utrwa­la­nia mate­ria­łu w przy­pad­ku języ­ka pol­skie­go są najskuteczniejsze,
któ­re typy zadań naj­go­rzej wypa­da­ją na egzaminach.


Szko­le­nie opar­te na narzę­dziach i case study!

1 Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go i ana­li­tycz­ne­go myślenia

2 Kre­atyw­ne meto­dy pra­cy przed egzaminem

3 Tech­ni­ki akty­wi­zu­ją­ce pra­ce mózgu

Pod­czas szko­le­nia online:
Otrzy­masz zestaw autor­skich tech­nik pra­cy, któ­re natych­mia­sto­wo wpro­wa­dzisz na lek­cje powtór­ko­we z uczniami.
Dowiesz się, jakie umie­jęt­no­ści poma­ga­ją w szyb­szym zapa­mię­ty­wa­niu i utrwa­la­niu mate­ria­łu i jak wdro­żyć je do codzien­nej pra­cy z uczniem.
Nauczysz swo­ich uczniów stra­te­gii, któ­re naj­le­piej przy­jąć przed pisa­niem dłuż­szej for­my wypo­wie­dzi i przed roz­wią­zy­wa­niem zamnię­tych zadań egza­mi­na­cyj­nych, aby uzy­skać moż­li­wie naj­wię­cej punk­tów w wyzna­czo­nym czasie.
Poznasz meto­dy i narzę­dzia przy­dat­ne do pra­cy z dzieć­mi i mło­dzie­żą o spe­cy­ficz­nych trud­no­ściach w ucze­niu się, któ­re spraw­dzą się rów­nież w pra­cy z całą klasą.
Zapla­nu­jesz efek­tyw­ną stra­te­gię powtó­rek i zmo­ty­wu­jesz uczniów do regu­lar­ne­go utrwa­la­nia mate­ria­łu przed egza­mi­nem ósmo­kla­si­sty oraz maturą.
Dowiesz się, w jaki spo­sób zor­ga­ni­zo­wać anga­żu­ją­ce lek­cje powtór­ko­we z ucznia­mi, któ­rych nudzą codzien­ne zaję­cia szkolne.


Uni­kal­ne korzy­ści wyni­ka­ją­ce z udzia­łu w naszym szkoleniu:
Szko­le­nie onli­ne na żywo – 5 godzin szko­le­nia, pod­czas któ­re­go poznasz nowe i spraw­dzo­ne meto­dy pra­cy przy­go­to­wu­ją­ce uczniów do egza­mi­nów zewnętrz­nych z języ­ka polskiego.
Meto­dy i narzę­dzia do wyko­rzy­sta­nia w lek­cjach powtór­ko­wych i utrwa­la­ją­cych przy­swo­jo­ną wie­dzę, któ­ry zaraz po szko­le­niu tra­fi na Two­ją skrzyn­kę mailową
Przy­kła­dy ćwi­czeń i zabaw, któ­re wspie­ra­ją roz­wój kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do osią­ga­nia wyso­kich wyni­ków na egzaminach.
Imien­ny cer­ty­fi­kat poświad­cza­ją­cy uczest­nic­two w szko­le­niu – cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia szko­le­nia potwier­dza­ją­cy Two­je nowe kom­pe­ten­cje i umiejętności.
Kon­sul­ta­cje z pro­wa­dzą­cym pod­czas szko­le­nia – możesz zadać pre­le­gen­to­wi pyta­nia doty­czą­ce tre­ści szkolenia.


Szcze­gó­ło­wy pro­gram szkolenia
Moduł I
Dosko­na­le­nie kom­pe­ten­cji uczniów – jak dia­gno­zo­wać umie­jęt­no­ści i moni­to­ro­wać osią­gnię­cia uczniów?
Omó­wie­nie wyma­gań egza­mi­na­cyj­nych – co nale­ży widzieć, żeby sku­tecz­nie przy­go­to­wać swo­ich uczniów do egza­mi­nów zewnętrznych?
Roz­po­zna­nie umie­jęt­no­ści i obser­wo­wa­nie osią­gnięć uczniów – omó­wie­nie klu­czo­wych ele­men­tów, na któ­re nale­ży zwró­cić uwa­gę przy­go­to­wu­jąc uczniów do egzaminów
Meto­dy moty­wo­wa­nia uczniów do nauki, czy­li jak spra­wić, by pro­ces ucze­nia się był efektywny?
Roz­wi­ja­nie kom­pe­ten­cji uczniów – jak dosko­na­lić umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go i ana­li­tycz­ne­go myśle­nia, któ­re są potrzeb­ne do pro­wa­dze­nia logicz­ne­go toku argu­men­to­wa­nia na egza­mi­nie maturalnym?
Ana­li­za naj­częst­szych błę­dów na egza­mi­nów z lat poprzed­nich – jak wyeli­mi­no­wać nie­chcia­ne błędy?


Moduł II
Kre­atyw­ne meto­dy pra­cy do natych­mia­sto­we­go wpro­wa­dze­nia na lek­cjach języ­ka polskiego
Tech­ni­ki efek­tyw­ne­go zapa­mię­ty­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji (mne­mo­tech­ni­ki) – utrwa­la­nie wie­dzy z zakre­su kształ­ce­nia języ­ko­we­go m.in. funk­cji skła­dnio­wych zda­nia oraz zasad inter­punk­cji i ortografii
Autor­skie narzę­dzia do pra­cy z dzieć­mi m.in. o spe­cy­ficz­nych trud­no­ściach w ucze­niu się – przy­go­to­wa­nie do pisa­nia dłuż­szych form wypo­wie­dzi m.in. opo­wia­da­nia, roz­praw­ki oraz ana­li­zy porównawczej
Nauka sche­ma­tów przy­dat­nych pod­czas egza­mi­nów z języ­ka pol­skie­go – notat­ka syn­te­ty­zu­ją­ca, zapro­sze­nie oraz inne krót­kie for­my wypowiedzi
Naucza­nie przez zaba­wę oraz nowe tech­no­lo­gie w pro­ce­sie naucza­nia – ćwi­cze­nia na Wor­dwall i inne for­my akty­wi­zo­wa­nia uczniów m.in. pod­czas nauki korzy­sta­nia ze słownika
Przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ust­ne­go – jak zapo­znać uczniów ze sche­ma­tem wypo­wie­dzi ustnej?


Moduł III
Plan pra­cy tuż przed egza­mi­nem, czy­li inten­syw­na powtórka
Jak zapla­no­wać powtór­ki przed egza­mi­na­mi zewnętrz­ny­mi? – prak­tycz­ne wska­zów­ki bez­po­śred­nio do wyko­rzy­sta­nia w pra­cy z uczniami
Indy­wi­du­ali­za­cja pra­cy na ostat­niej pro­stej – jak zop­ty­ma­li­zo­wać plan powtó­rek pod kątem potrzeb i moż­li­wo­ści wła­snych uczniów.
Neu­ro­fit­ness przed egza­mi­nem, czy­li jak roz­ru­szać mózg – sku­tecz­ne tech­ni­ki wspie­ra­ją­ce pra­ce mózgu oraz meto­dy na redu­ku­ją­ce stresu
Ana­li­za pro­ble­ma­tycz­nych zadań z arku­szy CKE – przy­go­to­wa­nie uczniów do roz­wią­zy­wa­nia zadań, któ­re spra­wia­ją naj­wię­cej trudności


Po ukoń­cze­niu szko­le­nia online:
Przy­go­tu­jesz kre­atyw­ne lek­cje z języ­ka pol­skie­go, dzię­ki któ­rym zaan­ga­żu­jesz uczniów do samo­dziel­ne­go myśle­nia, prze­twa­rza­nia infor­ma­cji oraz poszu­ki­wa­nia nowych rozwiązań.
Poznasz sze­reg metod, ćwi­czeń i narzę­dzi uła­twia­ją­cych przy­swo­je­nie wie­dzy oraz roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem, któ­ra jest nie­zbęd­na pod­czas egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matury.
Wypra­cu­jesz z ucznia­mi meto­dy powtó­rze­nio­we, któ­re pozwo­lą na efek­tyw­ną naukę przed egzaminami.
Wyko­rzy­stasz pomy­sły i wska­zów­ki doty­czą­ce naucza­nia i przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nów, prze­ka­za­ne przez prelegentkę.


Szko­le­nie poprowadzi
Ane­ta Korycińska
Z wykształ­ce­nia polo­nist­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka, nauczy­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny “Baba od pol­skie­go”, któ­ra już od ośmiu lat przy­cią­ga uwa­gę ponad milio­na użyt­kow­ni­ków. Poka­zu­je, że współ­cze­sna szko­ła nie musi być nud­na, a z każ­dej lek­tu­ry moż­na zro­bić mem, bo pod­sta­wą nauki jest zaba­wa. W swo­jej dzia­łal­no­ści inter­ne­to­wej sku­pia się na obna­ża­niu języ­ko­we­go obra­zu świa­ta i zachę­ca do sto­so­wa­nia inklu­zyw­nej pol­sz­czy­zny, punk­tu­je absur­dy sys­te­mu edu­ka­cji, a tak­że pogłę­bia wraż­li­wość na takie tema­ty jak nie­neu­ro­ty­po­wość czy pra­wa mniej­szo­ści. Uwiel­bia się uczyć i pozna­wać nowe bran­że, dla­te­go oprócz polo­ni­sty­ki ukoń­czy­ła tak­że psy­cho­lo­gię zwie­rząt, zarzą­dza­nie oświa­tą, oli­go­fre­no­pe­da­go­gi­kę oraz redak­cję języ­ko­wą tekstów.