• Pisz co naj­mniej jed­no wypra­co­wa­nie w tygo­dniu. Dzię­ki temu wyro­bisz sobie nawyk i w maju na egza­mi­nie pój­dziesz jak po swoje.
  • Powta­rzaj po dwa zagad­nie­nia z matu­ry ust­nej dzien­nie. W moim skle­pie znaj­dziesz goto­we opra­co­wa­nia, dzię­ki któ­rym opa­no­wa­nie jed­ne­go tema­tu zaj­mie ci dosłow­nie kil­ka lub kil­ka­na­ście minut.
  • Sta­raj się wyko­rzy­sty­wać wie­dzę z zagad­nień z matu­ry ust­nej w wypra­co­wa­niach. Dzię­ki temu zre­cy­klin­gu­jesz wie­dzę, któ­rą już posiadasz!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?