Numer 1: Opa­nuj lek­tu­ry obo­wiąz­ko­we. Bez nich nie ruszysz ani w wypra­co­wa­niu, ani na ust­nej. Naj­waż­niej­sze wąt­ki to te, o któ­re pyta­ją w pyta­niach jaw­nych. Omó­wie­nia znaj­dziesz w skle­pie.

Numer 2: Opa­nuj na bla­chę “Lal­kę”, III część “Dzia­dów”, “Przed­wio­śnie”, “Pana Tade­usza”, “Wese­le”, “Kor­dia­na”, któ­reś z opo­wia­dań Borow­skie­go i “Rok 1984”. Te lek­tu­ry to taki plan minimum.

Numer 3: Pisz przy­naj­mniej jed­no  wypra­co­wa­nie w tygo­dniu. Mogą być nawet kośla­wym języ­kiem, ale musisz pamię­tać o jed­nym: wyko­rzy­stu­jesz funk­cjo­nal­nie 2 utwo­ry lite­rac­kie, bo wte­dy z auto­ma­tu dosta­niesz co naj­mniej 14 punk­tów za roz­praw­kę. Funk­cjo­nal­nie, czy­li musisz podać mini­mum dwa argu­men­ty i przy­wo­łać szcze­gó­ło­wo kon­kret­ne sytu­acje z lek­tur obowiązkowych.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu Baba od polskuego - Adam Mickiewicz - Dziady cz. III - streszczenie i opracowanie
Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mic­kie­wicz – Dzia­dy cz. III – stresz­cze­nie i opracowanie

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Dzia­dów cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (gene­za, czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le) znaj­dziesz też w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?