Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Numer jeden: matu­ra ust­na pol­skie­go jest tur­bo­trud­na. To nie­praw­da – w 2023 r. egza­min zda­ło 99,6% maturzystów.

Numer dwa: wypo­wiedź na matu­rze ust­nej jest skom­pli­ko­wa­na. To też ście­ma – tak napraw­dę odpo­wiedź jest jak roz­praw­ka – musisz odnieść się do tezy i podać argu­men­ty i przy­kła­dy. Odpo­wiedź jest po pro­stu mówio­na, tro­chę krót­sza i nie musi być aż tak wni­kli­wa, choć war­to, żeby były szcze­gó­ły – jedy­nym ogra­ni­cze­niem jest czas – 10 minut na 2 zadania.

Numer trzy: pyta­nia nie­jaw­ne to hard­kor. To kolej­ne kłam­stwo – żeby sobie z nimi pora­dzić, nie musisz mieć szóst­ki z pol­skie­go. Głów­nie cho­dzi w nich o rozu­mie­nie tek­stu i wycią­ga­nie wnio­sków, czę­sto moż­na powo­ły­wać się na przy­kła­dy z życia.

Numer czte­ry: musisz znać na bla­chę 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Tak napraw­dę wystar­czy znać kil­ka fak­tów z każ­dej lek­tu­ry, nikt ci nie każe cyto­wać “Poto­pu” z pamię­ci. Goto­we przy­kła­dy odpo­wie­dzi znaj­dziesz w moim skle­pie – opra­co­wa­łam kon­spek­ty do wszyst­kich pytań jaw­nych po to, żeby zaosz­czę­dzić Ci czas. Znaj­dziesz w nich wszyst­ko, co musisz wie­dzieć – a przy oka­zji powtó­rzysz wie­dzę do matu­ry pisem­nej i wypracowania!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?