Popra­wa z anty­ku. Uczeń nie pamię­ta imie­nia rzym­skie­go odpo­wied­ni­ka Ero­sa. Pod­po­wia­dam: „Rzym od tyłu”. „Myzr!” – powie­dział pewnie.

 

To teraz moż­na już zakła­dać kape­lę black­me­ta­lo­wą, Myzr brzmi jak z samej północy 😉