Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Fra­ze­olo­gizm „wystro­ić się/ubrać się jak stróż w Boże Cia­ło”, miał nie­gdyś for­mę „wystrych­nął się jak stróż na Boże Cia­ło”, „wystro­ić się jak szewc w Boże Cia­ło”, „wystro­ić się jak szlach­cic (pod­la­ski) do karcz­my”, każ­da z tych form ozna­cza prze­śmiew­czy sto­su­nek mówią­ce­go do oso­by, któ­ra ubra­ła się nie­sto­sow­nie, zbyt ele­ganc­ko w danej sytu­acji. Stróż i szewc wzię­li się zapew­ne z obser­wa­cji, że oso­by wyko­nu­ją­ce nisko­płat­ne zawo­dy mają ten­den­cje do krzy­kli­wej stroj­no­ści, tzw. odpu­sto­wej, co sta­no­wi kon­trast ich stro­ju wobec pocho­dze­nia czy spo­so­bu życia. 

Chcesz zapisać się na korepetycje?