LITERATURA

Oskar i pani Róża” Éric-Emma­nu­el Schmitt – dzie­ciń­stwo z cho­ro­bą jako szyb­ki pro­ces dorastania; 

Cudow­ny chło­pak” R.J. Pala­cio – zma­ga­nia z cho­ro­bą, akcep­ta­cją wśród rówie­śni­ków, ucze­nie się odwa­gi bycia sobą; 

”Tren VIII” Jan Kocha­now­ski – kon­trast cier­pie­nia i puste­go domu z rado­ścią małej Urszul­ki, któ­ra spra­wia­ła, że wszyst­kim domow­ni­kom chcia­ło się żyć; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – trud­ne dzie­ciń­stwo Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a w szko­le z inter­na­tem, był odrzu­co­ny przez swo­je­go ojca, któ­ry go nie odwie­dzał, więc mały Ebe­ne­zer zawsze spę­dzał świę­ta samot­nie, nikt nie nauczył go miło­ści i poko­ry, bo obie­cał sobie wte­dy, że będzie nie­za­leż­ny finan­so­wo i sam sobie w życiu da radę; 

 „Zie­le na kra­te­rze” Mel­chior Wań­ko­wicz – opi­sa­ne licz­ne zaba­wy córek Zofii i Mel­chio­ra Wań­ko­wi­czów, Mar­ty i Kry­sty­ny; wymy­śla­ne przez ojca zaba­wy są pomy­sło­we, czę­sto bawią się w podróż pocią­giem, za któ­rą pła­ci się łaskot­ka­mi; w domu każ­dy ma też swo­je prze­zwi­sko: mama to Kró­lik lub Świę­ta z Kała­ma­rzem, ojciec to King; Kry­sty­na to Pyton, Struś, Don Kichot, a Mar­ta to Till lub San­cho Pansa. 

    FILM

Stran­ger Things” – serial.  wal­ka z potwo­ra­mi, przy­jaźń, eki­pa zna­jo­mych, któ­rzy mają buj­ną wyobraź­nię i gra­ją w RPG; tak­że pierw­sze miło­ści i przej­ście z eta­pu dzie­ciń­stwa w wiek nastoletni; 

Małe kobiet­ki” reż. Gre­ta Ger­wig – czte­ry cór­ki i mat­ka – radzi­ły sobie z codzien­no­ścią, ponie­waż ojciec był na woj­nie; poma­ga­ły innym rodzi­nom, któ­re zosta­ły osie­ro­co­ne; poka­zy­wa­ły, że kobie­ty są sil­ne; już w dzie­ciń­stwie zosta­ły doświad­czo­ne cho­ro­bą w rodzi­nie; wymy­śla­ły licz­ne przed­sta­wie­nia, odgry­wa­ły róż­ne role; 

Prę­gi” reż. Mag­da­le­na Pie­korz – film na pod­sta­wie powie­ści “Gnój” Kuczo­ka o trud­nym dzie­ciń­stwie z agre­syw­nym ojcem; 

Chło­piec w pasia­stej piża­mie” reż. Mark Her­man – dora­sta­nie wśród śmier­ci i zbrod­ni w obo­zie koncentracyjnym; 

    MUZYKA

Dzie­ci wybie­gły” Elek­trycz­ne gita­ry – o dzie­ciń­stwie, któ­re nie jest nie­win­ne, dzie­ci palą papie­ro­sy i piją alkohol; 

W domach z beto­nu” PRO8L3M – o dzie­ciń­stwie w pol­skim blo­ko­wi­sku, wie­rze w to, że tata wszyst­ko napra­wi, a mama każe zakła­dać kap­cie, o pozor­nie poukła­da­nym życiu dziec­ka, któ­re bawi się z kole­ga­mi, nie boi się wybru­dzić, ma próch­ni­cę; prze­żył śmierć matki 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA