FUNKCJA EKSPRESYWNA – tekst przede wszyst­kim prze­ka­zu­je emo­cje nadaw­cy, wra­że­nie nadaw­cy wobec opo­wia­da­nej histo­rii lub wobec odbior­cy; autor infor­mu­je o swo­ich emo­cjach, nastro­ju lub poglądach

  1. Juliusz Sło­wac­ki, Testa­ment Mój: “Żyłem z wami, cier­pia­łem i pła­ka­łem z wami, / Nigdy mi, kto szla­chet­ny, nie był obo­jęt­ny, / Dziś was rzu­cam i dalej idę w cień – z ducha­mi – / A jak gdy­by tu szczę­ście było – idę smętny. 
  2. Adam Mic­kie­wicz, Pan Tade­usz: “Litwo! Ojczy­zno moja! Ty jesteś jak zdro­wie, / Ile cię trze­ba cenić, ten tyl­ko się dowie, / Kto cię stra­cił. Dziś pięk­ność twą w całej ozdo­bie, / Widzę i opi­su­ję, bo tęsk­nię po tobie”
  3. Tade­usz Borow­ski, U nas w Auschwit­zu: “Wiesz, jak dziw­nie pisać do Cie­bie, któ­rej twa­rzy nie widzia­łem od tak daw­na. Obraz Twój roz­pierz­cha mi się w pamię­ci i nawet dużym wysił­kiem woli nie daje się przy­wo­łać. Jest coś nie­sa­mo­wi­te­go w śnie, że śnisz mi się tak wyraź­nie i pla­stycz­nie. Wiesz, sen nie jest jak obraz, ale jak prze­ży­cie, w któ­rym jest prze­strzeń i czu­je się cię­żar przed­mio­tów i cie­pło Two­je­go ciała…”