Zaim­ki ja, ty, on – mają w nie­któ­rych przy­pad­kach dwie for­my: dłuż­sze i krótsze

mnie, mi

tobie, ci

cie­bie, cię

Jemu, nie­mu, mu

Kie­dy uży­wa się dłuż­szych form?
Cie­bie nie kocham – na począt­ku zdania

Mnie to nie prze­szka­dza – na począt­ku zdania

Dałem książ­kę tobie, nie jemu – w przeciwstawieniach

Dla­cze­go poszedł do cie­bie? – po przyimkach

Komu poży­czył pie­nią­dze? – Mnie. – samodzielnie


Kie­dy uży­wa się krót­szych form?

Kocham cię – na koń­cu zdania

Dałem mu tę książ­kę – po czasownikach

Zaim­ki oso­bo­we pisze­my wiel­ką lite­rą tyl­ko wte­dy, gdy odno­szą się do adre­sa­ta listu. W innym przy­pad­ku jest to błąd.