Jak przy­go­to­wać się do testu histo­rycz­no-lite­rac­kie­go na matu­rze pod­sta­wo­wej z języ­ka pol­skie­go? Czy trze­ba znać na pamięć stresz­cze­nia lek­tur obo­wiąz­ko­wych? Jakie zagad­nie­nia war­to powtórzyć?

To tyl­ko kil­ka z pytań, któ­ry­mi bom­bar­du­je­cie mnie wła­ści­wie przez cały czas 🙂 Oczy­wi­ście jasno­widz­ką nie jestem, ale po tego­rocz­nych trzech matu­rach (majo­wej, czerw­co­wej i sierp­nio­wej) widzę wyraź­nie, cze­go moż­na się spo­dzie­wać. I odpo­wiedź jest zaskakująca!

Pewniaki na maturze z polskiego – macie je pod nosem!

A gdy­bym wam powie­dzia­ła, że pyta­nia, któ­re poja­wią się na teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim, zna­cie już od trze­ciej kla­sy liceum / czwar­tej kla­sy tech­ni­kum? To nie żart – zde­cy­do­wa­na więk­szość zadań to prze­two­rzo­ne pyta­nia jaw­ne na matu­rę ustną! 

Aby to udo­wod­nić, przy­go­to­wa­łam zesta­wie­nie zadań z czę­ści testo­wej z kon­kret­ny­mi pyta­nia­mi jawnymi.

Ile punktów można zyskać na maturze z polskiego dzięki znajomości odpowiedzi na pytania jawne?

Na matu­rze majo­wej w 2023 moż­na było uzy­skać 11 punk­tów (18%), nato­miast na matu­rze czerw­co­wej (II ter­min) aż 12 (20%). Wyjąt­kiem od tej regu­ły była matu­ra popraw­ko­wa w sierp­niu – do uzy­ska­nia było 5 punk­tów, czy­li 8%.

Ale to oczy­wi­ście nie koniec! W koń­cu zna­jo­mość odpo­wie­dzi na pyta­nia jaw­ne daje gwa­ran­cję tego, że bez pro­ble­mu napi­sze­cie rów­nież wypra­co­wa­nie

Kto zna pyta­nia jaw­ne, ten może dostać aż 16 punk­tów w kate­go­rii “Kom­pe­ten­cje lite­rac­kie i kul­tu­ro­we” (i 1 punkt za speł­nie­nie for­mal­nych warun­ków pole­ce­nia), więc tak napraw­dę dzię­ki pyta­niom jaw­nym moż­na było dostać w maju 2023 28 punk­tów (47%), w czerw­cu – aż 29 punk­tów (48%), nato­miast w sierp­niu – cał­kiem solid­ne 37%. (To nie za dużo, ale pamię­taj­my, że na wynik skła­da­ją się tak­że test czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem – tu moż­na zdo­być ok. 17% wszyst­kich punk­tów – oraz pozo­sta­łe kate­go­rie wypra­co­wa­nia – 18 punk­tów, czy­li aż 30% wszyst­kich punktów).

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Teoria teorią, a jak to wygląda w praktyce? Czy pytania jawne faktycznie są podobne do zadań w części testowej?

Nie rzu­cam słów na wiatr, dla­te­go poni­żej wkle­jam dowo­dy – zada­nia z matu­ry w 2023 i odpo­wia­da­ją­ce im pyta­nia jaw­ne z tego same­go roku). Nie­któ­re pyta­nia zosta­ły wpraw­dzie skre­ślo­ne, ale przy­po­mi­nam, że lista zagad­nień uzy­ska­ła osta­tecz­ny kształt na 2 mie­sią­ce przed matu­rą – więc tak czy ina­czej więk­szość zda­ją­cych raczej przy­go­to­wy­wa­ła się też z zagad­nień usu­nię­tych z listy.

Matura maj 2023

Lite­rac­ki obraz koń­ca świa­ta (Apo­ka­lip­sa św. Jana)

Apo­ka­lip­tycz­na wizja Sądu Osta­tecz­ne­go jako motyw lite­rac­ki (Apo­ka­lip­sa św. Jana) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Motyw mar­no­ści świa­ta (Księ­ga Koheleta)

Moty­wy biblij­ne i ich zna­cze­nie w utwo­rze lite­rac­kim (“Dzia­dy cz. III”)

Win­kel­rie­dyzm jako roman­tycz­na idea poświę­ce­nia (“Kor­dian”)

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych (“Wese­le”)

Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych (“Wese­le”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Woj­na i rewo­lu­cja jako źró­dło skraj­nych doświad­czeń czło­wie­ka (“Przed­wio­śnie”)

Uto­pij­ny i real­ny obraz rze­czy­wi­sto­ści (“Przed­wio­śnie”)

Utra­co­ne złu­dze­nia jako źró­dło dra­ma­tu boha­te­ra (“Przed­wio­śnie”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Nowo­mo­wa jako spo­sób na ogra­ni­cze­nie wol­no­ści czło­wie­ka (“Rok 1984”)

Pro­blem upad­ku war­to­ści (“Tan­go”)

Kon­flikt i spór poko­leń (“Tan­go”)

Boha­ter lite­rac­ki wobec samot­no­ści (“Dzia­dy cz. III”)

Bunt wobec zła (“Dzia­dy cz. III”)

War­to­ści, dla któ­rych czło­wiek gotów jest poświę­cić życie (“Kor­dian”)

Dro­ga do doj­rza­ło­ści roman­tycz­ne­go indy­wi­du­ali­sty (“Kor­dian”)


Matura czerwiec 2023

Kon­flikt racji moral­nych (“Anty­go­na”)

 Jak lite­ra­tu­ra antycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu? (“Anty­go­na”)

Gro­za i komizm w obra­zie śmier­ci (“Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmiercią”)

Śre­dnio­wiecz­ne kre­acje obra­zu spo­łe­czeń­stwa (“Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Czło­wiek w rela­cji z Bogiem (“Księ­ga Psal­mów”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Uni­wer­sa­lizm praw­dy o natu­rze ludz­kiej w baj­kach (baj­ki Igna­ce­go Krasickiego)

Ale­go­rycz­ność i jej zna­cze­nie w lite­ra­tu­rze (baj­ki Igna­ce­go Kra­sic­kie­go) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Baj­ki jako opo­wie­ści o pra­wach rzą­dzą­cych świa­tem (baj­ki Igna­ce­go Kra­sic­kie­go) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Pod­stęp­ne meto­dy wal­ki z wro­giem jako zaprze­cze­nie eto­su rycer­skie­go (“Kon­rad Wallenrod”)

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych (“Wese­le”)

Sym­bo­licz­ny sens cho­cho­le­go tań­ca w kon­tek­ście pol­skiej kul­tu­ry i histo­rii (“Wese­le”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy. Motyw wese­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go (“Wese­le”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Wize­ru­nek obroń­cy ojczy­zny (“Potop”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy przy pierw­szej zmia­nie pytań jawnych

Funk­cja ide­ali­zo­wa­nia boha­te­rów w utwo­rze lite­rac­kim (“Kro­ni­ka pol­ska”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Pro­blem upad­ku war­to­ści (“Tan­go”)

Kon­cep­cja teatru absur­du (“Tan­go”) – pyta­nie skre­ślo­ne z listy

Dwie per­spek­ty­wy wyści­gu w wal­ce o życie – wojen­na i powo­jen­na (“Zdą­żyć przed Panem Bogiem”)

Matura sierpień 2023 

Ludz­kie dąże­nie do wol­no­ści (“Dzia­dy cz. III”)

Boha­ter lite­rac­ki wobec samot­no­ści (“Dzia­dy cz. III)

Róż­ne rela­cje boha­te­rów lite­rac­kich z Bogiem (“Dzia­dy cz. III”)

Kre­acje ludzi nie­prze­cięt­nych (“Dzia­dy cz. III) – pyta­nie skreślone

Kre­acje kobie­ce w lite­ra­tu­rze (“Lal­ka”)

Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla zro­zu­mie­nia sen­su utwo­ru? (“Inny świat”)

Wnioski?

Jest ich kilka.

 1. Pyta­nia jaw­ne to nie prze­ciw­nik, lecz przy­ja­ciel – war­to się z nimi polubić 😉
 2. Nie musi­cie czy­tać stresz­czeń – nikt nie spy­ta o kolej­ność wyda­rzeń w utwo­rze; zamiast tego lepiej opra­co­wać lek­tu­ry problemowo
 3. Zada­nia na teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim nie są aż tak skom­pli­ko­wa­ne, jak mogło­by się wyda­wać (moim zda­niem są banal­nie pro­ste – w odróż­nie­niu od czę­ści 1., czy­li czy­ta­nia ze zrozumieniem)
 4. Kto opa­nu­je pyta­nia jaw­ne, ten jest na dobrej dro­dze do zda­nia matu­ry pisem­nej (prze­szko­dą może być już tyl­ko błąd kardynalny)

Co zrobić, żeby jak najlepiej zdać maturę z polskiego?

Krok 1: Opa­nuj pyta­nia jawne

Pomo­że Ci w tym przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zestaw opra­co­wań wszyst­kich pytań jaw­nych na 2024 (tak­że pytań skre­ślo­nych w mar­cu 2023 r.)

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Krok 2: Dołącz do mojej gru­py na Face­bo­oku, na któ­rej znaj­dziesz wię­cej cie­ka­wo­stek takich jak ta

Krok 3: Zaob­ser­wuj Babę od pol­skie­go na TikToku

Poda­ję tam tri­ki i pora­dy, któ­rych nie znaj­dziesz nigdzie indziej!

Krok 4: Zapo­znaj się z opra­co­wa­nia­mi pytań jaw­nych z poprzed­nich lat. Nie musisz się ich uczyć – wystar­czy się zazna­jo­mić, żeby wie­dzieć mniej wię­cej, o czym mowa.

Nie­któ­re z zagad­nień na 2023 mogą poja­wić się na teście!

Pyta­nia, któ­re nie obo­wią­zu­ją w tym roku, znaj­dziesz w for­mie wpi­sów na stro­nie, jako film na YouTu­be i jako pod­cast na Spotify.

[auto­pro­mo­cja]