• Nie musisz uczęsz­czać na religię/etykę, potwier­dza­ją to prze­pi­sy (roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z 14 kwiet­nia 1992 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu orga­ni­zo­wa­nia nauki reli­gii w publicz­nych przed­szko­lach i szko­łach), w któ­rych znaj­du­je się infor­ma­cja, że szko­ła jest zobo­wią­za­na do zapew­nie­nia w cza­sie trwa­nia tych lek­cji opie­ki lub zajęć wycho­waw­czych uczniom, któ­rzy na nie nie uczęszczają.
 • Pod­sta­wą udzia­łu ucznia w zaję­ciach z reli­gii, z ety­ki lub w zaję­ciach z obu przed­mio­tów jest życze­nie wyra­żo­ne w for­mie pisem­ne­go oświad­cze­nia zło­żo­ne­go przez opie­ku­nów praw­nych lub peł­no­let­nie­go ucznia. Szko­ła nie może doma­gać się od rodzi­ców lub peł­no­let­nie­go ucznia oświad­cze­nia o nie­uczęsz­cza­niu na lek­cje religii/etyki. Nie jesteś z auto­ma­tu wpi­sa­ny za zajęcia!
 • Nie­zda­nie do następ­nej kla­sy przez religię/etykę jest nie­moż­li­we, bo te przed­mio­ty nie decy­du­ją o pro­mo­cji do następ­nej klasy.
 • Oce­na z reli­gii i lub ety­ki liczy się do średniej.
 • Moż­li­we jest uczęsz­cza­nie jed­no­cze­śnie na lek­cje reli­gii i ety­ki i wte­dy obie oce­ny znaj­du­ją się na świadectwie.
 • Oce­nę z religii/etyki umiesz­cza się na świa­dec­twie po oce­nie z zacho­wa­nia, ale nie ma infor­ma­cji o tym, na zaję­cia, z jakiej reli­gii uczęsz­cza uczeń.
 • Pra­wo pozwa­la na dowol­ność reli­gii naucza­nej w szkole.
 • Jeśli zgło­si się mniej niż 7 uczniów, szko­ła pozwa­la na uczęsz­cza­nie na zaję­cia poza placówką.
 • Po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści, o pobie­ra­niu nauki reli­gii i ety­ki, decy­du­ją uczniowie.
 • Nauczy­ciel reli­gii nie może być wychowawcą.
 • W szko­łach zaję­cia reli­gii i ety­ki uwzględ­nia się w tygo­dnio­wym roz­kła­dzie zajęć, więc nie ma prze­pi­sów mówią­cych, że mają to być pierw­sze lub ostat­nie lek­cje w planie.
 • Nie możesz być dys­kry­mi­no­wa­ny z powo­du cho­dze­nia lub nie­cho­dze­nia na zaję­cia reli­gii, regu­lu­ją to odpo­wied­nie przepisy.
 • W szko­le może wisieć krzyż. Pozwa­la­ją na to pol­skie przepisy.
 • W szko­le moż­na tak­że odma­wiać modli­twę przed i po zajęciach.
 • W cza­sie trwa­nia reko­lek­cji szko­ła nie jest zwol­nio­na z reali­zo­wa­nia funk­cji opie­kuń­czej i wychowawczej.

źró­dła: https://​wol​no​sco​dre​li​gii​.pl/​2​0​2​3​/​0​9​/​2​1​/​w​y​m​u​s​z​a​n​i​e​-​o​b​e​c​n​o​s​c​i​-​w​-​s​z​k​o​l​e​-​o​d​-​u​c​z​n​i​o​w​-​n​i​e​z​a​p​i​s​a​n​y​c​h​-​n​a​-​r​e​l​i​g​i​e​-​n​a​-​p​i​e​r​w​s​z​e​j​-​i​-​o​s​t​a​t​n​i​e​j​-​g​o​d​z​-​l​e​k​c​y​j​n​e​j​-​i​n​t​e​r​w​e​n​c​j​a​-​f​u​n​d​a​c​j​i​-​w​-​s​p​-​w​-​n​a​d​a​r​z​y​n​ie/
https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-nauczycieli/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-14-kwietnia-1992‑r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-nauki-religii-w-publicznych-przedszkolach-i-szkolach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020‑r.-poz.-983‑4274.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_1_u_1a_p_0_l_0_i_0