JAK PISAĆ PAMIĘTNIK?

To bar­dzo pro­ste, zada­nie spraw­dza zna­jo­mość lek­tu­ry i wyobraź­nię. Pamię­taj­cie jed­nak o zasadach.

ZASADY PISANIA PAMIĘTNIKA:

  1. Musi mieć wstęp, roz­wi­nię­cie i zakończenie;
  2. Nar­ra­tor pierw­szo­oso­bo­wy licz­by pojedynczej; 
  3. We wstę­pie i roz­wi­nię­ciu nale­ży sto­so­wać czas prze­szły, w zakoń­cze­niu moż­na czas teraźniejszy;
  4. We wstę­pie trze­ba zary­so­wać, co się wyda­rzy­ło, w roz­wi­nię­ciu dokład­nie przy­bli­żyć wyda­rze­nia i podać swo­je odczu­cia, w zakoń­cze­niu powie­dzieć,  jak teraz patrzysz na wydarzenia;
  5. Na każ­dym kro­ku trze­ba mówić o swo­ich emo­cjach, reflek­sjach, odczu­ciach, wycią­gać wnioski;
  6. Uży­waj zwro­tów: Dzi­siaj było­by to nie do pomy­śle­nia..., Pamię­tam jak tam­te­go dnia..., Dziś bym tak nie postą­pi­ła..., Odczu­wa­łam wtedy…;
  7. Ta kar­ta z pamięt­ni­ka ma wyglą­dać jak część cało­ści, nie może speł­niać wra­że­nia, że jest tam jedy­nym wpisem.

SKRÓCIE:

WSTĘP — czas prze­szły, wpro­wa­dze­nie do histo­rii np. Pamię­tam, jak tam­te­go dnia… Tego dnia wiał sil­ny wiatr, jak co noc spo­ty­ka­łam się…

ROZWINIĘCIE — czas prze­szły, szcze­gó­ło­wo opo­wia­dasz swo­ją histo­rię i co chwi­lę mówisz o swo­ich emo­cjach, co wte­dy czu­łaś, co myśla­łaś, np.  Pamię­tam jak tam­te­go dnia…, Odczu­wa­łam wtedy…;

ZAKOŃCZENIE — czas teraź­niej­szy, czy wycią­gasz jakieś wnio­ski ze swo­jej histo­rii? czy coś byś teraz zmie­ni­ła w swo­im zacho­wa­niu? np. Dziś bym tak nie postą­pi­ła..., Dzi­siaj było­by to nie do pomyślenia…,

Przy­kła­do­we polecenie: 

Przed­staw histo­rię Świ­te­zian­ki z jej per­spek­ty­wy. Napisz frag­ment pamięt­ni­ka boha­ter­ki, w któ­rym zawrzesz opis jej prze­żyć. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów. 

WSTĘP — czas prze­szły, wpro­wa­dze­nie do histo­rii np. Pamię­tam, jak tam­te­go dnia… Tego dnia wiał sil­ny wiatr, jak co noc spo­ty­ka­łam się…

     

ROZWINIĘCIE — czas prze­szły, szcze­gó­ło­wo opo­wia­dasz swo­ją histo­rię i co chwi­lę mówisz o swo­ich emo­cjach, co wte­dy czu­łaś, co myśla­łaś, np.  Pamię­tam jak tam­te­go dnia…, Odczu­wa­łam wtedy…;


     

ZAKOŃCZENIE — czas teraź­niej­szy, czy wycią­gasz jakieś wnio­ski ze swo­jej histo­rii? czy coś byś teraz zmie­ni­ła w swo­im zacho­wa­niu? np. Dziś bym tak nie postą­pi­ła..., Dzi­siaj było­by to nie do pomyślenia…,