Jak zdać matu­rę ust­ną z języ­ka? Poznaj dobrze te trzy tek­sty kul­tu­ry i na ich pod­sta­wie opra­cuj zagadnienia. 

1. TEKST – Witold Gom­bro­wicz, Ferdydurke

2. FILM – Marek Koter­ski – Dzień świra 

3. PRZEMOWA – Olga Tokar­czuk – prze­mo­wa noblow­ska: https://​www​.nobel​pri​ze​.org/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​9​/​1​2​/​t​o​k​a​r​c​z​u​k​-​l​e​c​t​u​r​e​-​p​o​l​i​s​h​.​pdf