A gdy­by tak z Szek­spi­rem spo­ty­kać się już od naj­młod­szych lat?! Dra­mat za trud­ny? No to w pro­zie! Zbyt bru­tal­nie? Język wszyst­ko przyj­mie, tak­że eufe­mi­zmy. Po co? By poznać te wiel­kie histo­rie ludz­kich wybo­rów i ich kon­se­kwen­cji, by odna­leźć się w posta­ciach, by póź­niej pod­czas szkol­nej edu­ka­cji czuć się pew­nie, bez błą­dze­nia i lęku przed inter­pre­ta­cją i cię­ża­rem opowieści. 

❤️‍🔥Przed­sta­wiam Wam mój patro­nat, a jed­no­cze­śnie wyra­żam zazdrość (tak, poja­wi­ła się), że nie ja na to wpa­dłam i nie ja napi­sa­łam tę książ­kę. To inter­pre­ta­cje Saman­thy New­man i ilu­stra­cje Khoa Le „Shakespeare’s Sto­ries”, a u nas jako „Szek­spir to nie dra­mat!” w tłu­ma­cze­niu Anny Hikiert-Bere­zy w wyda­niu w twar­dej opra­wie z dużą czcion­ką uła­twia­ją­cą czy­ta­nie przez @harperkids_polska.

✨Mamy tu wstęp o Szek­spi­rze, a także:
„Kome­dię omy­łek”, „Romea i Julię”, „Stra­co­ne zacho­dy miło­ści”, „Sen nocy let­niej”, „Kup­ca wenec­kie­go”, „Wie­le hała­su o nic”, „Jak wam się podo­ba”, „Wie­czór Trzech Kró­li”, „Ham­le­ta”, „Otel­la”, „Kró­la Leara”, „Mak­be­ta”, „Anto­niu­sza i Kle­po­atrę”, „Zimo­wą opo­wieść” i „Burzę”.

👉Marzy mi się pro­wa­dze­nie zajęć tyl­ko z Szek­spi­ra, to teraz rośnie mi w domu słuchaczka 😀 

PS @ka.per zauwa­żył, że nawet tytuł może słu­żyć edu­ka­cyj­nym zaba­wom: „Szek­spir, to nie dra­mat”, „Szek­spir tonie – dra­mat” oraz „ »Szek­spir tonie« – dramat” 😊

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?