Dro­dzy, jadę nagry­wać u Per­spek­ty­wicz­na Matu­rzyst­ka odci­nek o zmia­nach egza­mi­nu matu­ral­ne­go w nowej for­mu­le w 2023 i 2024.
W skró­cie:
- czas ten sam;
- Gom­bro­wicz znów na cenzurowanym 😉
- nie ma „Chło­pów”, „Mada­me”, „Roz­dzió­bią nas kru­ki, wro­ny”, „Chmur” i wie­lu innych tekstów;
- usu­nię­te z pod­sta­wy i doda­ne do roz­sze­rze­nia: “Nie-Boska kome­dia”, “Ody­se­ja”
- ust­ne zosta­ją: pyta­nia z puli jaw­nej i nie­jaw­nej (minus te z odrzu­co­nych lektur)
- pisem­ny pod­sta­wo­wy na mniej punk­tów: czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem, wie­dza z epok, notat­ka syntetyzująca
- na pod­sta­wie wypra­co­wa­nie na min. 300 słów
- na roz­sze­rze­niu tyl­ko wypra­co­wa­nie na min. 500 słów
- roz­sze­rze­nia bez pro­gu mini­mum, cho­ciaż to nadal nieprawomocne. 

UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

Omó­wie­nie arku­szy pokazowych: