59,99 VAT

E‑book zawie­ra­ją­cy naj­waż­niej­sze pora­dy dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go w sta­rej for­mu­le. Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opis

Jak napi­sać roz­praw­kę na matu­rze roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go? Czy ist­nie­ją uni­wer­sal­ne pora­dy, dzię­ki któ­rym moż­na w krót­kim cza­sie nauczyć się pisać ide­al­ne wypra­co­wa­nie argu­men­ta­cyj­ne lub inter­pre­ta­cję porównawczą?

Od zawsze powta­rzam, że pod­sta­wą jest regu­lar­ne pisa­nie – tyl­ko pod­czas samo­dziel­nej pra­cy nad roz­praw­ką możesz nauczyć się for­mu­ło­wać argu­men­ty tak, aby uzy­skać mak­si­mum punktów.

Wiem jed­nak, że czę­sto poja­wia­ją się licz­ne pro­ble­my i wąt­pli­wo­ści, dla­te­go powstał e‑book „Jak pisać? Matu­ra pod­sta­wo­wa”, dzię­ki któ­re­mu przy­go­tu­jesz się do matu­ry roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le 2015.

Uwaga: ten e‑book przyda się wyłącznie osobom, które w maju 2023 będą pisać maturę po 4‑letnim technikum!

Czego nauczysz się dzięki mojemu poradnikowi pisania wypracowań maturalnych na poziomie rozszerzonym?

Bazu­jąc na wła­snych doświad­cze­niach, zebra­łam naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce matu­ry z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. W liczą­cej 83 stro­ny książ­ce poka­zu­ję m.in.:

  • autor­ski sche­mat pisa­nia wypracowań,
  • pro­sty spo­sób na spo­rzą­dze­nie pla­nu pracy,
  • pora­dy, jak czy­tać tekst nauko­wy, żeby zna­leźć sta­no­wi­sko auto­ra i móc posta­wić tezę,
  • wzor­co­we pra­ce na pozio­mie rozszerzonym.
Ponad­to znaj­dziesz tutaj wie­le dodat­ko­wych infor­ma­cji, któ­re przy­da­dzą Ci się tak­że przy pisa­niu roz­praw­ki na matu­rze pod­sta­wo­wej. Opi­su­ję mię­dzy innymi:
  • czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się wstęp,
  • jak wpro­wa­dzać cyta­ty meto­dą „na kanapkę”,
  • jakich naj­częst­szych błę­dów możesz uniknąć.
Ten ebo­ok powstał po to, żeby uła­twić Ci przy­go­to­wa­nie do matu­ry roz­sze­rzo­nej. Zawar­łam w nim tyl­ko to, co napraw­dę waż­ne – a oprócz w PDF znaj­dziesz rów­nież autor­skie mate­ria­ły do wydru­ko­wa­nia (m.in. plan wypra­co­wa­nia do uzu­peł­nia­nia w trak­cie pisa­nia) oraz 6 autor­skich tema­tów wypra­co­wań – po 3 na każ­dy rodzaj wypracowania.

Po doko­na­niu płat­no­ści otrzy­masz plik PDF z dostę­pem do e‑booka.

Możesz korzy­stać na swój uży­tek z mojej książ­ki tak, jak ci wygod­nie. Zachę­cam jed­nak do ogra­ni­cze­nia ilo­ści dru­ko­wa­ne­go papie­ru – zamiast dru­ko­wać cały e‑book, po pro­stu wydru­kuj stro­ny, po któ­rych chcesz pisać. Pla­ne­ta ci za to nie podzię­ku­je, ale ja – jak najbardziej!

Wszyst­kie pra­wa zastrze­żo­ne, roz­po­wszech­nia­nie e‑booka „Jak pisać – Matu­ra roz­sze­rzo­na” w cało­ści lub frag­men­tach bez zgo­dy wydaw­cy jest zabronione.

E‑book „Jak pisać? Matu­ra roz­sze­rzo­na”:
Autor­ka: Ane­ta Kory­ciń­ska
Redak­tor: Jan Bro­żek
Typ pli­ku: PDF
Licz­ba stron: 83
Wydaw­ca: KORHOUSE Ane­ta Kory­ciń­ska
Miej­sce wyda­nia: War­sza­wa
Rok wyda­nia: 2022
Numer ISBN publi­ka­cji: 978−83−962747−1−7