24,99 VAT

Opra­co­wa­nie 15 pytań doty­czą­cych „Lal­ki” z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. E‑book liczy 36 stron i zawie­ra szcze­gó­ło­we kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie zagad­nie­nia. Po zaku­pie dosta­niesz link do pobra­nia pli­ku PDF.

Opis

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań 15 pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z „Lal­ki” zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie „Lal­ki”
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na mojej stro­nie w zakład­ce poświę­co­nej „Lal­ce”. Plik PDF liczy 36 stron.

Zagadnienia opracowane w e‑booku:

 1. Obo­wiąz­ki jed­nost­ki wobec zbiorowości.
 2. Jaką rolę odgry­wa mają­tek i pocho­dze­nie w rela­cjach międzyludzkich?
 3. Jak lite­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bogactwa?
 4. Kre­acje kobie­ce w literaturze.
 5. Motyw wal­ki czło­wie­ka o wła­sne szczęście.
 6. Miłość jako siła moty­wu­ją­ca do działania.
 7. Pra­ca jako pasja człowieka.
 8. Róż­ne obli­cza przyjaźni.
 9. Obraz pol­skie­go społeczeństwa.
 10. Rola wspo­mnień w życiu człowieka.
 11. Momen­ty prze­ło­mo­we w życiu bohaterów.
 12. Róż­ne wize­run­ki czło­wie­ka zakochanego.
 13. Cena bycia idealistą.
 14. Mia­sto jako metro­po­lia w uję­ciu realistów.
 15. Kto lub co decy­du­je o życiu ludzkim?

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku w for­ma­cie PDF.

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.

Może spodoba się również…

 • https://babaodpolskiego.pl/produkt/opracowanie-pytan-matura-ustna-2023/?fbclid=IwAR26kjqaWlhsq2Ng1MMAHw8CS7tPDYtMkZI2fyfdrHU7jEV1aQmsNdRjDOo

  Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – pełen zestaw 40 lektur

  179,00 VAT
  Dodaj do koszyka