LITERATURA 

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – Józio i Mię­tus – kum­ple, z któ­ry­mi moż­na konie kraść, ich ulu­bio­nym zaję­ciem jest dopro­wa­dze­nie do kupy, by ode­brać ludziom gęby; 

Lal­ka” Bole­sław Prus” – Wokul­ski i Rzec­ki – jeden żyje, dru­gi żyje jego życiem i sta­je się ojcem w tej rela­cji; Rzec­ki i Katz – kum­ple z woj­ska, wal­czy­li po stro­nie węgier­skiej w woj­nie Austrii z Węgra­mi; Katz popeł­nił samo­bój­stwo z trau­my wojen­nej, Rzec­ki do koń­ca swo­je­go życia o nim myśli i adre­su­je do nie­go swój pamiętnik; 

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Woland, Behe­mot, Aza­zel­lo, Koro­wiow, Hel­la – sza­tań­ska eki­pa dobrze się bawi w Moskwie, robi ludziom psi­ku­sy, wie­le sztu­czek, orga­ni­zu­je seans czar­nej magii – a to wszyst­ko po to, by wyka­zać im w okrut­ny spo­sób praw­dę o ich kon­for­mi­zmie i oportunizmie. 

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żerom­ski – Mar­cin Boro­wicz zaprzy­jaź­nia się Ber­nar­dem Zygie­rem, Andrze­jem Rad­kiem i Tom­kiem Wałec­kim – chło­pa­ki przy­wią­zu­ją się do sie­bie przez czę­ste i taj­ne spo­tka­nia u Gon­ta­li, gdzie czy­ta­ją pol­skie książki;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Ger­wa­zy – klucz­nik, był słu­gą zmar­łe­go stol­ni­ka Horesz­ki, bar­dzo go sza­no­wał i nawet po śmier­ci ary­sto­kra­ty nie­ustan­nie o nim pamię­ta i chce pomścić jego śmierć; 

  “Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiń­ski –   Tade­usz Zawadz­ki (Zoś­ka), Jan Byt­nar (Rudy), Maciej Alek­sy Dawi­dow­ski (Alek) przy­jaź­ni­li się od momen­tu wstą­pie­nia do 23. War­szaw­skiej Dru­ży­ny Har­cer­skiej “Buki”, uczęsz­cza­li razem do Liceum im. Ste­fa­na Bato­re­go w War­sza­wie; wspie­ra­li się, spę­dza­li ze sobą wie­le cza­su; razem doj­rze­wa­li, zaczy­na­li spo­ty­kać się z dziew­czy­na­mi (Alek był w związ­ku z Basią); Rudy nie wyobra­żał sobie mimo tor­tur, że mógł­by wydać przy­ja­ciół, oni zaś prze­pro­wa­dzi­li akcję pod Arse­na­łem, któ­ra była nie­bez­piecz­na, by uwol­nić swo­je­go przyjaciela. 

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Lis zaprzy­jaź­nia się z Małym Księ­ciem, ponie­waż chło­piec chciał mieć przy­ja­cie­la i żeby coś mu mogło przy­po­mi­nać lisa – uczy w ten spo­sób Małe­go Księ­cia, dla­cze­go jego Róża jest waż­niej­sza od innych róż; Lis będzie – przez to, że jest oswo­jo­ny,  to zna­czy, że spę­dził czas z Księ­ciem, bo czas umoż­li­wia budo­wa­nie bli­sko­ści – koja­rzył łany zbóż z kolo­rem wło­sów Księ­cia i już zawsze będzie go wspo­mi­nał; Chło­piec zaprzy­jaź­nia się też z Pilo­tem, spę­dza­ją wie­le cza­su razem, Ksią­żę pro­sił go o nary­so­wa­nie baran­ka, Pilot był cie­ka­wy, skąd się wziął ten malec i czuł się bar­dzo samot­ny; Mały Ksią­żę przy­po­mniał mu, co w życiu waż­ne i nauczył go wrażliwości. 

    FILM

Przy­ja­cie­le” –serial,  pacz­ka zna­jo­mych, któ­rzy miesz­ka­ją razem, mają roman­se i róż­ne przy­go­dy i lubią pić kawę w jed­nym barze; 

Jak pozna­łem waszą mat­kę” serial – pacz­ka zna­jo­mych, któ­ra spo­ty­ka się w barze, opo­wia­da­ją sobie o życiu i wspie­ra się, prze­ży­wa razem wzlo­ty i upadki; 

Gre­en Book” reż. Peter Far­rel­ly  – wło­ski szo­fer zaprzy­jaź­nia się z czar­no­skó­rym muzy­kiem i two­rzą team ponad podzia­ła­mi środowiskowymi; 

Jesz­cze dalej niż pół­noc” reż. Dany Boon – o podró­ży na zim­ną pół­noc, gdzie spo­ty­ka ser­decz­nych i otwar­tych przy­ja­ciół, eks­cen­trycz­nych i goto­wych do poświę­ceń, cho­ciaż on nimi gar­dził i czuł wyż­szość jako czło­wiek z połu­dnia kraju; 

Wszyst­kie nie­prze­spa­ne nocy” reż. Michał Mar­czak – boha­ter zła­mał pod­sta­wo­wą zasa­dę przy­jaź­ni, by nie spo­ty­kać się z byłą dziew­czy­ną kum­pla; póź­niej był zagu­bio­ny, bo stra­cił naj­waż­niej­szą oso­bę w swo­im życiu

    MUZYKA 

Bro­ther” Koda­li­ne – przy­jaźń braterska 

Pack Ani­mal” Jesca Hoop – przy­jaźń pomię­dzy oso­bą a jej odbiciem 

Dwu­me­tro­wy wuj” Unda­da­sea – pio­sen­ka o gru­pie przy­ja­ciół, któ­ra zawsze będzie razem, nie mają waśni, spę­dza­ją razem czas i piszą pio­sen­ki; wszy­scy są róż­ni, ale sza­nu­ją się i swo­ją odmienność

Na wydmie” Unda­da­sea – przy­ja­cie­le wyjeż­dża­ją razem do Cha­łup i spę­dza­ją razem czas

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA