LITERATURA

Bia­ła magia” Krzysz­tof Kamil Baczyń­ski – chwi­le spę­dzo­ne z Basią, mimo woj­ny, były dla nie­go najszczęśliwsze;

Przed­wio­śnie” Ste­fan Żerom­ski – Ceza­ry Bary­ka myślał, że ojciec zgi­nął na woj­nie, jed­nak gdy syn pra­co­wał przy grze­ba­niu zwłok, poja­wił się przed nim sta­rzec – był to Sewe­ryn; męż­czyź­ni byli szczę­śli­wi, że uda­ło się im odna­leźć, posta­na­wia­ją wyru­szyć razem do Polski

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mał­go­rza­ta daje Mistrzo­wi szczę­ście, uwa­ża że jej życie było­by bez nie­go smut­ne i bez­sen­sow­ne, ona zosta­wi­ła dla nie­go swo­je­go męża i nigdy tego nie żało­wa­ła; by odzy­skać Mistrza, była goto­wa  nawet na zawar­cie pak­tu z dia­błem; Mistrz trak­to­wał ją jak swo­ją muzę, pisał dzię­ki niej; 

Wese­le” Sta­ni­sław Wyspiań­ski  – Poeta, Dzien­ni­karz są szczę­śli­wi, że przy­by­li odpo­cząć na wieś, na uro­czy­stość wesel­ną; uwa­ża­ją, że wieś jest zawsze spo­koj­na i nie doty­czą jej pro­ble­my polityczne; 

Kan­dyd” – Dys­ku­sje na temat natu­ry szczę­ścia i tego, jak może być ono postrze­ga­ne na wie­le sposobów

    FILM 

Wese­le” reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski – chwi­lo­we szczę­ście – pan­na mło­da jest szczę­śli­wa, że wycho­dzi za mąż za uko­cha­ne­go (jed­nak oka­że się, że jest on prze­ku­pio­ny przez jej ojca); radość i poczu­cie szczę­ścia daje też alko­hol i pieniądze; 

Wiel­ki Gats­by” reż. Baz Luhr­mann – pie­nią­dze i wiel­kie inte­re­sy, maso­we impre­zy dla wszyst­kich boga­tych i zna­nych – wszyst­ko to sta­rał się osią­gnąć, by poczuć szczę­ście; ludzie mu zazdro­ści­li, jed­nak on nie potra­fił się cie­szyć, ponie­waż był nie­szczę­śli­wie zako­cha­ny, zmę­czył się uda­wa­niem szczę­śli­we­go człowieka; 

    MUZYKA 

Hap­py” Phar­rell Wil­liams – jest tak szczę­śli­wy, że aż chce mu się tań­czyć, radzi innym, by też poczu­li w sobie tę pozy­tyw­ną ener­gię i zara­ża­li nią świat

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA