LITERATURA 

Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – Kon­rad w Wiel­kiej Impro­wi­za­cji wyzy­wa Boga do wysłu­cha­nia jego żądań i sta­wia się ponad nim (bar­dziej mono­log niż roz­mo­wa), Ksiądz Piotr roz­ma­wia z Bogiem, bo się modli i dzię­ki temu dozna­je teo­fa­nii, widzenia; 

Lament świę­to­krzy­ski” – Mat­ka Boska zwra­ca się do swo­je­go syna, któ­ry umie­ra na krzyżu; 

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Ivan i Ber­lioz roz­ma­wia­ją o tym, czy jest sens pisać źle o posta­ci Jezu­sa, sko­ro według ich on nigdy nie ist­niał; nagle poja­wia się Woland (Mefi­sto­fe­les) i pyta, dla­cze­go tak sądzą, to by prze­cież ozna­cza­ło, że on też nie ist­nie­je; by udo­wod­nić, że Jezus ist­nie­je, przy­ta­cza dowo­dy na ist­nie­nie Boga. 

    FILM

 „Lucy­fer” – Seria, syn Boga cały czas pró­bu­je z nim roz­ma­wiać, jed­nak ten go odrzu­ca i nie odpowiada

”Boże Ciało”reż. Jan Koma­sa- msza świę­ta w zakła­dzie poprawczym 

    MUZYKA 

Roz­mo­wa z Bogiem” Łona – Bóg dzwo­ni do Łony i pyta, co tam się dzie­je na zie­mi, bo mu chmu­ry wszyst­ko zasłaniają; 

Takie­go chło­pa­ka” Mikro­mu­sic – dziew­czy­na jest samot­na i chce się zako­chać, ale nie chce już prze­ży­wać cier­pień, chce spo­tkać kogoś, kto ją będzie sza­no­wał, będzie wraż­li­wy i zarad­ny, kogoś, kto nie spra­wi, że będzie zagu­bio­na, pro­si o wspar­cie Boga

Żół­te fla­ma­stry i gru­be kate­chet­ki” Mata – zasta­na­wia się, czy Bóg ist­nie­je, czy nie; jako dziec­ko modlił się i czy­tał Biblię, nie było dobra i zła; teraz dorósł i widzi wię­cej dowo­dów na nie­obec­ność Boga, ale będzie sta­rał się żyć tak, jak­by on ist­niał; potrze­bu­je jego wsparcia

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA