LITERATURA 

 „Burza” Adam Mic­kie­wicz  – czło­wiek nie ma szans z potę­gą natu­ry, wszy­scy zgi­nął na morzu; 

Ste­py aker­mań­skie” Adam Mic­kie­wicz– pej­zaż roman­tycz­ny, któ­ry przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia ojczyzny; 

Na lipę” Jan Kocha­now­ski – epi­ku­re­izm, naj­więk­sze szczę­ście to obco­wać z przy­ro­dą i usiąść z przy­ja­cie­lem pod lipą; 

Deszcz jesien­ny” Leopold Staff – desz­czo­wa pogo­da odzwier­cie­dla uczu­cia pod­mio­tu lirycz­ne­go, któ­ry jest cier­pią­cy i samot­ny, melancholia; 

Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – Ustęp – zło­wro­ga, obca; dro­ga do Peters­bur­ga wyglą­da jak lodo­wa pusty­nia, nie ma tam ludzi, to dro­ga do zamar­z­nię­te­go piekła; 

Chło­pi” Wła­dy­sław Sta­ni­sław Rey­mont – przy­ro­da wyzna­cza rytm życia, sza­cu­nek do mat­ki natury; 

Wese­le” Sta­ni­sław Wyspiań­ski – cho­cho­ły oży­wa­ją i dyry­gu­ją ludź­mi, są sym­bo­lem uśpie­nia naro­du – bo cho­choł to sło­ma, któ­ra chro­ni przed mro­zem krza­ki róż; 

”Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – w pół­świe­tle księ­ży­ca, w ciem­nym borze, nad jezio­rem Świ­teź; przy­ro­da jest świad­kiem wyda­rzeń i strze­że tajemnicy;

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – opis lasów i pól, natu­ra opie­ku­je się boha­te­ra­mi, topo­le chro­nią Sopli­co­wo od wia­tru; mrów­ki sta­ją się pre­tek­stem do sce­ny ero­tycz­nej; Świą­ty­nia Duma­nia to pola­na w lesie, na któ­rej odpo­czy­wa­ją; Litwa opi­sa­na dzię­ki zabie­go­wi nostal­gii jako naj­pięk­niej­szy kraj lat dzie­cin­nych, nie­mal święty; 

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Gopla­na to pani jezio­ra Gopło, zamie­nia ona Grab­ca w wierz­bę, któ­ry jako drze­wo widzi zabój­stwo Aliny; 

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – nad­mor­ska natu­ra w Zato­ce Moski­tów w Pana­mie jest jedy­nym towa­rzy­szem sta­ro­ści Ska­wiń­skie­go, mewy to jedy­ne isto­ty, z któ­ry­mi ma codzien­ny kontakt; 

    FILM

Kró­le­stwo” – fabu­la­ry­zo­wa­ny doku­ment o zwie­rzę­tach żyją­cych w Pusz­czy Białowieskiej; 

Tań­cząc z pta­ka­mi” – fabu­la­ry­zo­wa­ny doku­ment przy­rod­ni­czy o zacho­wa­niach godo­wych pta­ków, tań­cach, pod­bo­jach ero­tycz­nych, poje­dyn­kach i modzie; 

Król Lew” – <3 – o wła­dzy w kró­le­stwie zwierząt; 

Epo­ka lodow­co­wa” – o tra­ge­dii i kata­stro­fie klimatycznej 

”Cap­ta­in Fan­ta­stic” reż. Matt Ross- życie w natu­rze, życie bez zasad, meto­da poznaw­cza, odrzu­ce­nie norm społecznych

”Instynkt” Jon Tur­tel­taub – o przy­jaź­ni z gory­la­mi, któ­re trak­tu­ją go jak swojego

    MUZYKA

Beto­no­wy las” The Dum­plings – mia­sto jest nowym śro­do­wi­skiem natu­ral­nym, gdzie dora­sta­my, spę­dza­my życie; miej­ska dżun­gla, w któ­rej cięż­ko lek­ko żyć

Wiatr” Bita­mi­na – wiatr pod­sy­ła sygna­ły, liście; styl życia; porów­na­nie życia do żywio­łu wia­tru – moż­na z wia­trem i pod wiatr; 

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA:

cykl Nenu­fa­ry” Clau­de Monet – cykl oko­ło 260 obra­zów przed­sta­wia­ją­cych ogród Monet’a w Giver­ny z most­kiem japoń­skim, nenu­fa­ra­mi na rze­ce – zmie­nia się kolo­ry­sty­ka z powo­du jaskry

Ogrod­nik” Giu­sep­pe Arcim­bol­do – por­tre­ty stwo­rzo­ne z warzyw i owoców