Wła­śnie uczeń uświa­do­mił mi, że ana­gram San­cho (Pan­sa) to nachos. N A C H O S.
Prze­cież to jest genialne!

Rys. Picas­so Pablo Don Kichot i San­cho Pansa