????Spół­gło­ski to gło­ski, przy któ­rych wyma­wia­niu sły­chać dodat­ko­wy dźwięk, są nie­sa­mo­dziel­ne i nie mogą two­rzyć syla­by (wyjąt­ki: Brr! Pst!)

b (sły­chać be); j (jot); r (er) – narzą­dy mowy w jamie ust­nej zbli­ża­ją się do sie­bie w róż­nym stopniu.

????Dzie­lą się na:

- ust­ne ????- przy ich wyma­wia­niu powie­trze prze­cho­dzi przez usta: b, p, k, s, ł

- noso­we ???????? – przy ich wyma­wia­niu powie­trze prze­cho­dzi przez usta i nos: m, n, m’, n’ (apo­stro­fem zazna­czo­ny jest znak miękkości)

- dźwięcz­ne ????- przy ich wyma­wia­niu drga­ją wią­za­dła gło­so­we (przy­łóż palec do krta­ni, a poczu­jesz drga­nie): b, d, g, w, z, ż, dz, dż, dź, m, n,ł, l, r, b’, g’, w’, ź, l’, j’, m’, n’

- bez­dź­więcz­ne ???? – przy ich wyma­wia­niu nie drga­ją wią­za­dła gło­so­we: p, t, c, k, f, s, h, sz, ch, cz, p’, ć, k’, f’, ś, ch’

- twar­de ⬛️- powsta­ją, gdy język jest odda­lo­ny od pod­nie­bie­nia twar­de­go: b, p, d, t, g, k, w, f, ch, ł, s, z, c, dz, n, m

- mięk­kie ???? – przy ich wyma­wia­niu środ­ko­wa część języ­ka jest zbli­żo­na do pod­nie­bie­nia twar­de­go, co daje zmięk­cze­nie spół­gło­sek: ś, ź, ć, dź, ń, k’, l’, b’, g’, w’, j’, p’, f’, ch’ 

????Ist­nie­ją jesz­cze dwa podzia­ły spółgłosek:

????ze wzglę­du na miej­sce artykulacji:

war­go­we: b, b’, p, p’, m, m’

war­go­wo-zębo­we: w, f, w’, f’

przed­nio­ję­zy­ko­wo-zębo­we: d, t, z, ż, s, sz, dz, dż, c, cz, n, ł

środ­ko­wo­ję­zy­ko­we: ź, ś, dź, ń, ć, 

tyl­no­ję­zy­ko­we: g, g’, k, k’, ch

????‍❤️‍???? ze wzglę­du na zbli­że­nie narzą­dów mowy:

zwar­te: b, p, d, t, g, k

szcze­li­no­we: w, f, z, s, h

zwar­to-szcze­li­no­we: dz, c, cz

pół­otwar­te: m, n, l, ł, r