Od mar­ca 2021 r. Baba od pol­skie­go to już nie tyl­ko kore­pe­ty­cje ze mną. Teraz jesteśmy trzy! 💪
Dłu­go szu­ka­łam osób, które będą mia­ły odpo­wied­nie wykształ­ce­nie 🧠, podob­ne do moje­go podejście do edu­ka­cji, 🤩 naucza­nie będzie ich pasją i będą robić to z poczu­ciem humo­ru. Bra­łam też pod uwa­gę to, czy nie­ustan­nie się edu­ku­ją i są głod­ne wiedzy. 🎓
I zna­la­złam! Po dwóch latach! ☀️☀️☀️
W sierp­niu zamknęłam zapi­sy na ten rok szkol­ny i od września odma­wiam wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym kore­pe­ty­cja­mi ze mną.
🎉🎉🎉
Teraz z czy­stym sumie­niem pole­cam mój polo­ni­stycz­ny zespół: Kasia Kacz­ma­rek chętnie zaj­mie się jesz­cze w tym roku szkol­nym oso­ba­mi, które przy­go­to­wu­ją się do egzaminów matu­ral­nych, a Mag­da Próchniak – zain­te­re­so­wa­ny­mi egza­mi­nem ósmoklasisty (tak­że przy­go­to­wa­nie osób obcojęzycznych).
🎉🎉🎉
Od września będziemy mogły przyjąć pod swo­je skrzy­dła jesz­cze więcej osób uczniowskich.
Ofe­ru­je­my też naucza­nie pol­skie­go jako obce­go, copyw­ri­ting, redak­cję i korek­tę tekstów oraz tłu­ma­cze­nia na język angielski.
Przy­pom­nę, że dzia­łam jako fir­ma i za wszyst­kie usłu­gi wysta­wiam faktury.
👉 Zapi­sy na lek­cje onli­ne: babaodpolskiego@gmail.com
Nie­dłu­go przed­sta­wię bliżej Mag­dę i Katarzynę.