- Wszyst­kie dzia­ła­nia Czarn­ka, któ­re podej­mu­je, by jak naj­bar­dziej zespo­lić edu­ka­cję z Kościo­łem spra­wia­ją, że ludzie tym bar­dziej się z tego śmie­ją – o “efek­cie Czarn­ka” mówi Ane­ta Kory­ciń­ska, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go, w sie­ci zna­na jako “@babaodpolskiego”.