#waka­cyj­ne­wy­zwa­nie­ba­by


Poświę­cisz swój 1% waka­cji, żeby napi­sać matu­rę na 100%?


Zawsze powta­rzam, że waka­cje to przede wszyst­kim czas odpo­czyn­ku. Ale war­to wypo­czy­wać z gło­wą. Przy­go­to­wa­łam dla wszyst­kich osób zda­ją­cych w 2022 r. matu­rę spe­cjal­ny pla­ner uła­twia­ją­cy roz­ło­że­nie powtó­rek przed maturą.


Kie­ro­wa­łam się dwo­ma zasadami:

  • waka­cje to nie jest czas na przy­swa­ja­nie WIEDZY, a na kształ­to­wa­nie UMIEJĘTNOŚCI

  • każ­dy z nas potrze­bu­je balan­su – dla­te­go zapla­no­wa­na prze­ze mnie powtór­ka zaj­mie Ci jedy­nie 1 – 2 godzi­ny w tygodniu! 


Pla­ner jest dostęp­ny za dar­mo (dla new­slet­te­ro­wi­czów), a w każ­dym tygo­dniu będę publi­ko­wać posty przy­po­mi­na­ją­ce o wyzwa­niu. Dołą­czysz do moje­go wyzwania?


Jeże­li będziesz potrze­bo­wać pomo­cy – słu­żę wspar­ciem. Mogę zaoferować:

  • waka­cyj­ne kore­pe­ty­cje – zadzwoń na 530 273 684

  • usłu­gę spraw­dza­nia roz­pra­wek (do kupie­nia w skle­pie www​.baba​od​pol​skie​go​.pl)