W ramach stwo­rzo­ne­go przez Kino w Tramp­kach KIDS MEDIA LAB nakrę­ci­łam webi­nar o tym, jak Tik Tok poma­ga w opo­wia­da­niu o sobie. Nagra­nie powsta­ło z myślą o pobu­dza­niu do two­rze­nia pro­jek­tów w ramach budże­tów oby­wa­tel­skich, ale tak napraw­dę opo­wia­da­nie histo­rii to sztu­ka, któ­ra przy­da­je się każdej_mu 🔥
Kar­ne­ty na tego­rocz­ną edy­cję festi­wa­lu do kupie­nia na stro­nie Kina w Tramp­kach: https://​www​.kinow​tramp​kach​.pl