We WPROST mówi­łam o tym, że pre­zen­ty są miłe, ale naj­pięk­niej­szy to album ze zdję­cia­mi i pod­pi­sa­mi. A zdję­cie kla­so­we (wydru­ko­wa­ne na dru­kar­ce) z pod­pi­sa­mi wszyst­kich z Kurio­zum (nazwa mojej kla­sy wycho) stoi na rega­le z książ­ka­mi i widzę je codzien­nie.
Kocham wszyst­kie moje mor­decz­ki wycho­waw­cze i bar­dzo tęsk­nię, gdy koń­czą szkołę.

Link do tek­stu: https://www.wprost.pl/edukacja/10512964/w‑dzien-nauczyciela-nie-o-prezenty-chodzi-te-historie-temu-dowodza.html

W tek­ście wypo­wia­da­ją się też: Maria Wero­ni­ka Kmoch, Woj­ciech Łapiń­ski i Agniesz­ka Jankowiak-Malik