• w lewym gór­nym rogu: imię i nazwi­sko, pod nim adres tele­fon, mail – czcion­ka Times New Roman 10, inter­li­nia 1
  • w pra­wym gór­nym rogu miej­sco­wość i data, Times New Roman, inter­li­nia 1
  • zrób trzy ente­ry i na środ­ku napisz dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi ŻYCIORYS, Times New Roman, czcion­ka 14, zrób trzy entery
  • teraz zacznij od aka­pi­tu, napisz: kie­dyś się urodziłaś/eś, jak nazy­wa­ją się rodzi­ce, w jakich latach chodziłaś/eś do szko­ły pod­sta­wo­wej i w jakich kon­kur­sach brałaś/eś udział, póź­niej to samo z inny­mi for­ma­mi edu­ka­cji – teraz już piszesz Times New Roman, czcion­ka 12, inter­li­nia 1,5, tekst wyju­sto­wa­ny od lewej do prawej
  • w następ­nym aka­pi­cie napisz o zain­te­re­so­wa­niach i co lubisz robić; pochwal się, że umiesz np. łączyć przy­jem­ne z pożytecznym
  • teraz napisz od nowe­go aka­pi­tu: “Z wyra­za­mi sza­cun­ku, a po ente­rze swo­je imię i nazwi­sko, a po kolej­nym krop­ki, któ­re będą miej­scem na pod­pis – to wszyst­ko prze­suń do pra­wej strony
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)