Bez owi­ja­nia w baweł­nę, same konkrety:

- co trze­ba powtórzyć;

- sche­mat;

- jak cytować;

- jak zmie­nia się punk­ta­cja (powtó­rze­nia, interpunkcja);

- lek­tu­ry z pod­sta­wy i rozszerzenia;

- zasa­dy oceniania. 


For­mu­ła 2015 i 2023.