Same kon­kre­ty:
- pro­ce­du­ra;
- jak odpo­wia­dać;
- pyta­nia jaw­ne;
- pyta­nia niejawne.

PREZENTACJA

matu­ra ust­na 2023 autor­stwa Ane­ta Korycińska

Kry­te­rium 1. Aspekt mery­to­rycz­ny wypo­wie­dzi monologowych


Zda­ją­cy odpo­wia­da na pyta­nie zawar­te w poleceniu

tak

nie

Zda­ją­cy omó­wił frag­ment tek­stu dołą­czo­ny do tematu

tak

nie

Zda­ją­cy nie popeł­nił trzech poważ­nych błę­dów rze­czo­wych albo błę­du kardynalnego


tak

nie

Zda­ją­cy przy­wo­łał inny tekst kul­tu­ry (utwór literacki/ tekst ikoniczny/film/ wła­sne doświadczenie).


tak

nie

Argu­men­ta­cja jest

boga­ta

zado­wa­la­ją­ca

powierz­chow­na


Kry­te­rium 2. Kom­po­zy­cja wypo­wie­dzi monologowych


Wypo­wiedź mono­lo­go­wa zawie­ra wstęp, część zasad­ni­czą i zakończenie

tak

nie

Wstęp, część zasad­ni­cza i zakoń­cze­nie są logicz­nie i spój­nie powiązane.

tak

nie

Wypo­wiedź zawie­ra frag­men­ty nie­istot­ne / zbęd­ne dla oma­wia­ne­go zagad­nie­nia / bez związ­ku z oma­wia­nym zagadnieniem.

tak

nie

Wypo­wiedź zawie­ra nie­uza­sad­nio­ne wnio­ski lub sprzecz­ne twierdzenia.

tak

nie


Kry­te­rium 3. Aspekt mery­to­rycz­ny wypo­wie­dzi pod­czas rozmowyWypo­wiedź na każ­de pyta­nie była ade­kwat­na do zada­nych pytań.

tak

nie

na nie­któ­re

Wypo­wiedź na każ­de pyta­nie była mery­to­rycz­nie poprawna

tak

nie

na nie­któ­re

Wypo­wiedź na każ­de pyta­nie była odpo­wied­nio uszczegółowiona 

tak

nie

na nie­któ­re

Wypo­wiedź na każ­de pyta­nie była zgod­na z ety­kie­tą języ­ko­wą (zacho­wa­nie form grzecznościowych)

tak

nie

na nie­któ­re


Kry­te­rium 4. Zakres i popraw­ność środ­ków językowychZda­ją­cy posłu­gu­je się środ­ka­mi języ­ko­wy­mi z wyż­sze­go reje­stru, tj. boga­tym, pre­cy­zyj­nym słow­nic­twem, w tym ter­mi­no­lo­gią, zróż­ni­co­wa­ną składnią.

tak

nie

Wypo­wiedź zda­ją­ce­go pre­cy­zyj­ne odda­je isto­tę rze­czy, inten­cja jest zrozumiała

tak

nie

Zda­ją­cy nie popeł­nił rażą­cych błę­dów językowych.

tak

nie

W wypo­wie­dzi poja­wia­ły się nie­licz­ne nie­po­rad­no­ści językowe.

tak

nie