Idiomy — to kon­strukc­je językowe, które czy­ta się metaforycznie, nie moż­na odczy­ty­wać dosłown­ie słów skład­owych; są pod­kat­e­gorią fraze­ol­o­gizmów (fraze­ol­o­gizmy stałe), stanow­ią dużą trud­ność w nauce języ­ka obcego, np.: ręka rękę myje, fla­ki z ole­jem, it rains cats and dogs — leje jak z cebra), nie wywołuj wil­ka z lasu; nie mój cyrk, nie moje małpy, co ma piernik do wia­tra­ka?, wier­cić komuś dzi­urę w brzuchu, buł­ka z masłem, rzu­cać rękaw­icę, wehikuł czasu.

Jasne jak słońce? 😉