Jak zdać matu­rę ust­ną z języ­ka? Poznaj dobrze te trzy tek­sty kul­tu­ry i na ich pod­sta­wie opra­cuj zagadnienia. 

1. TEKST – Witold Gom­bro­wicz, Ferdydurke

2. FILM – Marek Koter­ski – Dzień świra 

3. PRZEMOWA – Olga Tokar­czuk – prze­mo­wa noblow­ska: https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf