LITERATURA

”Oskar i pani Róża” Eric Emma­nu­el Schmitt – Oskar pisze listy do Boga i opi­su­je w ich swo­je dni, a każ­dy dzień to wg nie­go kolej­ne dzie­sięć lat, ponie­waż cho­ru­je na śmier­tel­ną cho­ro­bę i wie, że ina­czej nie miał­by szan­sy dorosnąć. 

”Cier­pie­nia mło­de­go Wer­te­ra” Johann Wol­fgang Goethe- cała powieść jest powie­ścią epi­sto­lar­ną, czy­li w listach; pisze je Wer­ter do swo­je­go przy­ja­cie­la Wil­hel­ma; kolej­ny list to list samo­bój­cy Wer­te­ra, w któ­rym tłu­ma­czy on swo­je czyny; 

U nas w Auschwit­zu” Tade­usz Borow­ski – Tade­usz zwra­ca się do Marii, opo­wia­da jej histo­rie obo­zo­we z Oświę­ci­mia, wybie­ra sobie ją jako adre­sat­kę swo­ich pamietników

    FILM 

”Twój Simon” reż. Greg Ber­lan­ti, boha­ter pisze w por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym, że ma sekret i że jest gejem, pisze do nie­go Simon, któ­ry też ukry­wa swo­ją orien­ta­cję; piszą ze sobą, nie zna­ją swo­jej toż­sa­mo­ści, wspie­ra­ją się listow­nie (mailo­wo); to ich moty­wu­je do ujaw­nie­nia orien­ta­cji i akcep­ta­cji same­go siebie; 

    MUZYKA 

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Śmierć Mara­ta” Jean Louis David -(zamor­do­wa­ny w wan­nie Marat ma w ręce list