LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Mistrz marzy o sła­wie, nie­ste­ty w moskiew­skim tota­li­ta­ry­zmie naj­waż­niej­sza jest par­tia i legi­ty­ma­cja człon­kow­ska Mas­so­li­tu; powieść Mistrza zosta­je skry­ty­ko­wa­na, bo poru­sza bez­sen­sow­ny temat – po co pisać o Piła­cie, sko­ro histo­rie biblij­ne są zmyślone

Cudzo­ziem­ka” Maria Kun­ce­wi­czo­wa – Róża marzy­ła o zosta­niu skrzy­pacz­ką, mia­ła talent, ale bra­ko­wa­ło jej warsz­ta­ty, nie­ste­ty życie wybra­ło ina­czej, zosta­ła żoną i mat­ką i z tego powo­du cier­pia­ła cała jej rodzi­na, nie potra­fi­ła dać im miło­ści; sta­ra­ła się zmu­szać swo­je­go syna, któ­ry stał się jej pupil­kiem do tego, by stał się zna­nym muzykiem 

Exe­gi monu­men­tum” Hora­cy – pod­miot lirycz­ny jest prze­ko­na­ny o tym, że pamięć o nim prze­trwa wie­ki, zmie­nią się cywi­li­za­cje, sys­te­my, a on będzie żył wiecz­nie dzię­ki swo­jej poezji, któ­ra jest dosko­na­ła; on wpro­wa­dził nurt grec­kiej pie­śni na tere­ny Włoch

Pieśń o Rolan­dzie” Joseph Bedier – ars morien­di i chan­son de geste – pieśń o czy­nach wiel­kie­go ryce­rza fran­cu­skie­go – Rolan­da, któ­ry zgi­nął w wal­ce z Sara­ce­na­mi na tere­nie Hisz­pa­nii i pięk­nie umie­rał – aż anioł podał mu ręka­wi­cę, a jego czy­ny zosta­ły opi­sa­ne przez bardów; 

    FILM 

Not­ting Hill” reż. Roger Michell – Wil­liam jest wła­ści­cie­lem sła­bo pro­spe­ru­ją­cej lon­dyń­skiej księ­gar­ni, spo­ty­ka zna­ną aktor­kę Ann; spę­dza­ją pięk­ną przy­ja­ciel­ską noc; kon­takt się ury­wa, znów się spo­ty­ka­ją, a gdy Ann obu­dzi się w domu Wil­lia­ma, przed drzwia­mi będzie cze­kał tłum dzien­ni­ka­rzy. Aktor­ka się zde­ner­wu­je i opu­ści go – jak to w kome­dii roman­tycz­nej bywa – muszą być kry­zy­sy.   Nie­prze­ko­na­ny Will odpo­wia­da, że zawsze ona będzie cele­bryt­ką z Bever­ly Hill, a on zwy­kłym miesz­kań­cem Not­ting Hill. Dopie­ro na spo­tka­niu w restau­ra­cji z przy­ja­ciół­mi uświa­da­mia sobie swój błąd. Zja­wia się na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Anny Scott, gdzie wyja­śnia­ją sobie nie­po­ro­zu­mie­nia i zosta­ją parą. 

Jestem Bogiem” reż. Leszek Dawid – film o począt­kach Pak­to­fo­ni­ki i marze­niach chło­pa­ków o zosta­niu naj­bar­dziej zna­ną gru­pą hip-hopo­wą; uda się im to, ale skoń­czą tragicznie 

Bohe­mian Rhap­so­dy” reż. Bry­an Sin­ger – histo­ria bry­tyj­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go Queen, sku­pia­ją­cy się głów­nie na front­ma­nie i woka­li­ście gru­py – Fred­diem Mer­cu­rym, jego dro­dze do sła­wy, marze­niach o byciu zna­nym na całym świe­cie, samot­no­ści i uzależnieniach;

Naro­dzi­ny gwiaz­dy” reż. Bra­dley Cooper – adap­ta­cja histo­rii o Ally, któ­ra zosta­je odkry­ta przez muzy­ka i zosta­je gwiazdą

Ikar. Legen­da Miet­ka Kosza” reż. Maciej Pie­przy­ca – Opo­wieść o życiu i karie­rze Mie­czy­sła­wa Kosza, wybit­nie uzdol­nio­ne­go ociem­nia­łe­go pia­ni­sty, któ­ry pod koniec lat 60. XX w. stał się obja­wie­niem na pol­skiej sce­nie jazzowej.

    MUZYKA 

Tro­fea” Dawid Pod­sia­dło – o wycień­cza­ją­cym życiu oso­by zna­nej, któ­ra nie ma pry­wat­no­ści, nie­ustan­nie jest ata­ko­wa­na przez nie­zna­nych ludzi, któ­rzy piszą do niej wia­do­mo­ści i chcą auto­gra­fów i zdjęć, zmę­cze­nie sła­wą, przez nią prze­sta­je być sobą.

Jestem Sam” Pudel­ski – sta­ry wyja­dacz scen muzycz­nych, któ­ry całe życie grał – mówi, że już nie pasu­je do śro­do­wi­ska muzycz­ne­go, woli być ulicz­nym graj­kiem niż zbie­rać bra­wa; odrzu­ca go splen­dor i sława

    TEATR

Exter­mi­na­tor” Teatr Dra­ma­tycz­ny – spek­takl o zespo­le z małej miej­sco­wo­ści, któ­ry gra death metal, ale dosta­je szan­sę zaro­bie­nia na pierw­szą pły­tę, jeże­li weź­mie udział w kon­kur­sie mło­dych talen­tów z gmi­ny; oka­zu­je się, że muszą grać na wszyst­kich odpu­stach, dniach mia­sta i zamiast death metal, gra­ją “Kolo­ro­wych jar­mar­ków”; jed­nak na koń­cu tra­sy zbun­tu­ją się, wolą prze­grać niż zatra­cić sie­bie, jako muzy­ków – jedy­nie dla sła­wy i to oka­że się dla nich dro­gą do szczę­ścia i zosta­nie doce­nio­ny ich talent

INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA