LITERATURA:

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – Woland jest jak Mefi­sto­fe­les, uświa­da­mia ludziom, że źle postę­pu­ją, jest jak siła karzą­ca za chci­wość, on jest czę­ścią tej siły, któ­ra wiecz­nie zła pra­gnąc, wiecz­nie czy­ni dobro; moskiew­ski tota­li­ta­ryzm karze ludzi za posia­da­nie obcych walut, za zada­wa­nie pytań, za sprze­ci­wia­nie się – w efek­cie ludzie giną w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach, część z nich zosta­je zamknię­ta w zakła­dach psychiatrycznych;

Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – mło­dzie­niec zła­mał przy­się­gę, zdra­dził dziew­czy­nę, któ­rej ostać przy­ję­ła pani Świ­te­zi; za karę został zaklę­ty w drzewo

Lili­je” Adam Mic­kie­wicz – żona zdra­dza i zabi­ja męża i spo­ty­ka ją kara – w dniu jej ponow­ne­go ślu­bu do kościo­ła wcho­dzi duch męża i wszy­scy wraz z gość­mi ginął, zawa­lił się na nich kościół

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na była żąd­na wła­dzy – zabi­ła Ali­nę, Kir­ko­ra, Kostry­na i na koń­cu zosta­nie uka­ra­na – zgi­nie od pioruna

Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – autor przed­sta­wia Dok­to­ra, inspi­ra­cją do stwo­rze­nia tej posta­ci był ojczym Juliu­sza Sło­wac­kie­go – Dok­tor Becu; jako zausz­ni­ka sena­to­ra Nowo­sil­co­wa; tra­fia go pio­run w czo­ło – zna­mię Kaina – a na doda­tek wysy­pu­ją się z jego kie­sze­ni srebr­ne mone­ty – Dok­tor fak­tycz­nie umarł od pio­ru­na, ale w wer­sji Mic­kie­wi­cza jest to kara za prze­śla­do­wa­nia patriotów

Zbrod­nia i kara” Fio­dor Dosto­jew­ski – Rodion myślał, że jest nad­czło­wie­kiem, jed­nak po zabi­ciu lichwiar­ki ma wyrzu­ty sumie­nia, dosta­je gorącz­ki, cho­ru­je – Sonia radzi mu zgło­sić się do poli­cji i wyje­chać na Sybe­rię, by tam odpokutował

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA