LITERATURA

Na oczy królewny ang­iel­skiej” Daniel Naborows­ki — wier­sz jest przykła­dem barokowego kon­cep­tu, zbu­dowany na porów­na­ni­ach, pod­miot liryczny wych­wala doskon­ałość oczu królewny, których nie da się określić żad­ny­mi słowami

Mak­bet” William Szek­spir — Lady Mak­bet jest kobi­etą fatal­ną, sprowadza na męża klęskę, jest żąd­na władzy (pijana władzą), nieste­ty nie wytrzy­mu­je psy­chicznie i po namaw­ia­n­iu męża do morder­stw popa­da w chorobę, zmy­wa nieustan­nie krew z rąk i ostate­cznie popeł­nia samobójstwo

Rok 1984” George Orwell — Julia jest bun­town­iczką, staw­ia wszys­tko na jed­ną kartę — zro­bi wszys­tko dla miłości 

Zbrod­nia i kara” Fiodor Dos­to­jew­s­ki — Sonia — prosty­tut­ka o gołębim ser­cu, sta­je się najwięk­szym wspar­ciem dla Rodi­ona, ona mu pokazu­je Bib­lię i namaw­ia do odpoku­towa­nia win 

Lal­ka” Bolesław Prus — Izabela Łęc­ka jest pię­knoś­cią w sidłach kla­sowoś­ci, chce żyć jak arys­tokrat­ka, prag­nie uwiel­bi­enia i pieniędzy, jed­nak nie intere­su­ją ją star­si mężczyźni, którzy mają dochody, marzy o kochanku takim jak piękny Apollo

Bal­la­dy­na” Juliusz Słowac­ki — pijana władzą, zabiła siostrę, męża, kochanka — wszys­t­kich, którzy mogli­by stanąć na jej drodze do władzy

Wese­le” Ste­fan Wyspi­ańs­ki — Pan­na Mło­da (Jad­wiga Mikoła­jczyków­na — Rydel) ukazana jako chłop­ka bez wyk­sz­tałce­nia, która nie rozu­mie rozmów męża z księdzem; jed­nak ma zasady, kocha ziemię, potrafi tup­nąć nogą, gdy pijani mężczyźni chwyta­ją za kosy i chcą iść walczyć

    FILM 

Pach­nidło” reż. Tom Tyk­w­er — Jean-Bap­tiste Grenouille jest zafas­cynowany zapacha­mi, kiedy ma pier­wszy kon­takt z kobi­etą, odkry­wa namięt­ność; zaczy­na mor­dować i zbier­ać zapachy kobiecych ciał, by tworzyć z nich najlep­sze perfumy 

Małe kobi­et­ki” reż. Gre­ta Ger­wig — przekrój wszys­t­kich typów kobi­et, od jed­nej, która chce wyjść za mąż i założyć rodz­inę; przez pis­arkę, która jest kobi­etą wyz­woloną; matkę, która utrzy­mu­je całą rodz­inę; malarkę, która zaz­droś­ci nieustan­nie siostrze; oraz dziew­czyn­ki, która spa­ja rodz­inę, jest ideałem — gra na pianinie, ale przed­w­cześnie umiera — film ukazu­je różne postawy, jakie mogą przyj­mować kobiety

You” — ser­i­al Net­flix — z zewnątrz wyglą­dała na kobi­etę ide­al­ną, wyda­je się, że jest ofi­arą; jed­nak niespodziewanie okazu­je się, że jest niezrównoważona psy­chicznie i jest o wiele lep­szą zbrod­niarką niż jej kochanek-oprawca 

    MUZYKA 

Czer­wona sukien­ka” Fisz — pod­miot liryczny zauważa tylko jed­ną kobi­etę, wyróż­nia się z tłu­mu, ma czer­woną sukienkę, ale okazu­je się, że nie tylko on ją zauważył; zostanie pobity; ostate­czną nagrodą będzie to, że ona jego wybierze

Tsuna­mi Blond” Taco Hem­ing­way — obraz kobiecego ideału, femme fatale, łamacz­ki serc

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Gala kon­tem­plu­ją­ca Morze Śródziemne” — Sal­vador Dalí — obraz przed­staw­ia nagą żonę Dalego- Galę wyglą­da­ją­ca przez okno na morze, obraz skła­da się małych kwadra­towych obrazów, z odległoś­ci jest to jed­nak portret Abra­hama Lincolna

Nar­o­dziny Wenus” — San­dro Boti­cel­li — kobi­eta o jas­nej kar­nacji i pięknych zło­cistych lokach wynurza się z piany morskiej