LITERATURA

Dzi­ady cz. II” Adam Mick­iewicz — obrzęd dzi­adów w noc Zaduszek, pole­ga na mod­l­itwie za dusze, które prze­by­wa­ją w czyśćcu; daje się im także ziar­na, różne poży­wie­nie; obrzęd prowadzi Guślarz na tere­nie cmen­tarza, w kapl­i­cy, na tere­nie Litwy; 

Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — trady­c­je szlacheck­ie: tańcze­nie poloneza, grzy­bo­bra­nia, polowa­nia na dużą zwierzynę, dzwonie­nie na kolację, spac­ery w kole­jnoś­ci — najpierw kobi­ety, później goś­cie i najs­tar­si, na końcu młodzież; kole­jność przy stole — usługu­je się najpierw goś­ciom i najs­tarszym; liczne uczty; 

Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — pod­czas Bożego Nar­o­dzenia wszyscy cieszą się wspól­nie spęd­zony­mi cza­sem i posiłkiem, lecz Ebenez­er Scrooge nien­aw­idzi świąt, od dziec­ka spędza je samot­nie, nie ma sza­cunku do trady­cji; odwiedza­ją go w ten mag­iczny czas trzy duchy, które spraw­ią, że zmieni on swo­ją postawę i stanie się lep­szym człowiekiem, co jest niczym wig­ili­jny cud

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA