LITERATURA

Pan Tadeusz” Adam Mick­iewicz — Jacek Sopli­ca przemienia się w Księdza Roba­ka, był typowym szlach­ci­cem, awan­turnikiem, duszą towarzyst­wa, pijakiem; przemienia się w mnicha, bo chce odpoku­tować za życia swo­je grzechy: zabi­cie Stol­ni­ka, doprowadze­nie do śmier­ci mat­ki Tadeusza i odd­anie swo­jego syna pod opiekę brata; 

Bal­la­dy­na” Juliusz Słowac­ki — z wiejskiej dziew­czyny Bal­la­dy­na zamienia się w okrut­ną i żąd­ną władzy zabójczynię; 

Opowieść wig­ili­j­na” Charles Dick­ens — Ebenez­er Scrooge ze złośli­wego star­ca dzię­ki wiz­y­cie i nauce trzech duchów zamienił się w dobro­dusznego i chęt­nego do pomo­cy człowieka, dał Cratchi­towi pod­wyżkę; zrozu­mi­ał, że pieniądze nie są najważniejsze i zami­ast je gro­madz­ić, może dzię­ki nim komuś pomóc; 

Quo vadis” Hen­ryk Sienkiewicz — Marek Winicjusz zmienia się dla ukochanej Ligii i przyj­mu­je wiarę chrześ­ci­jańską, gdyż jest to jej wiara; Chilon Chilonides zaczy­na jako bied­ny filo­zof, jest opła­cany przez Winicjusza, by odna­jdy­wał chrześ­ci­jan, następ­nie Chilon sta­je się zdra­jcą, a gdy widzi giną­cych męczeńską śmier­cią chrześ­ci­jan — obraża Nerona pub­licznie matkobójcą i pod­palaczem i sam umiera jako męczen­nik; Petro­n­iusz z dorad­cy cezara w sprawach sztu­ki i dobrego smaku, wych­wala jego dzieła, ale popa­da w jego niełaskę, bo wyraża szczere zdanie na tem­at Nerona; 

 „Syzy­fowe prace” Ste­fan Żerom­s­ki — Marcin Borow­icz bra­ta się z nauczy­ciela­mi, prowadzi kółko lit­er­atu­ry rosyjskiej, jest rusofilem, aż do momen­tu przeczy­ta­nia “Redu­ty Ordona” Adama Mick­iewicza przez Bernar­da Zygiera; zaczy­na uczęszczać na tajne kół­ka u Gontali, które współt­worzy z kumpla­mi z gim­nazjum w Klerykowie; sprze­ci­wia się rusy­fikacji i sta­je się pol­skim patriotą. 

Mały Książę” Antoine de Saint-Exu­pery — Pilot dzię­ki spotka­niu z Księ­ciem odkry­wa znów w sobie dziecko i wrażli­wość, sta­je się tym, kim był wiele lat temu; zachodzi w nim przemi­ana z dorosłego, który nieustan­nie wykonu­je obow­iąz­ki i nie ma chwili, by pomyśleć, kim jest w człowieka, który doce­nia przy­jaźń, miłość, dba o kon­tak­ty z bliskimi. 

Mak­bet” William Szek­spir — początkowy niewin­ny wład­ca, po przepowied­ni­ach i manip­u­lac­jach żony ujaw­nia swo­ją złą naturę, to degradac­ja człowieka, żądza władzy 

    FILM 

Shrek”  — Fiona z nor­mal­nej kobi­ety zmienia się w ogra, by móc być ze swoim ukochanym i też dlat­ego, że zni­ka czar rzu­cony przez wiedźmę, ter­az jest taka, jaką ją ktoś kocha

Skok przez płot” — szop R.J. prze­chodzi przemi­anę z ego­isty, na postać troszczącą się o swoich przyjaciół

Mind­hunter” — ser­i­al Net­flix, Hold­en Ford na początku jest poko­rnym uczniem w wydziale krymi­nal­isty­ki, ale po roz­mowach z morder­ca­mi zysku­je na pewnoś­ci siebie, sta­je się dum­ny i pyszny, ma wraże­nie, że wie wszys­tko i wtedy właśnie popeł­nia błędy 

Wiedźmin” — ser­i­al HBO — Jene­fer typowa przemi­ana z brzy­d­kiej dziew­czyny w piękną czarown­icę, dla urody i mocy musi­ała poświecić swo­ją płodność 

    MUZYKA 

PRO8L3M — przemi­any ustro­jowe w Polsce, doras­tanie w lat­ach ‘90; zabawy na trzepaku

    TEATR 

Edukac­ja Rity” Teatr 6. Piętro — Mło­da fryz­jer­ka z niezamożnej rodziny marzy o wyr­wa­niu się do lep­szego świa­ta i dlat­ego zosta­je stu­den­tką uni­w­er­syte­tu otwartego. Tam trafia na naduży­wa­jącego alko­holu, doświad­c­zonego pro­fe­so­ra lit­er­atu­ry. Jest peł­na młodzieńczej otwartoś­ci, on jest zgorzk­ni­ałym poetą. Spotkanie zmienia ich oboje.

    INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA

Skąd przys­zliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?” Paul Gaugin -