Co? jeden utwór poe­t­y­c­ki – wier­sz moral­nego niepoko­ju, maksy­mal­nie A4

Tyr­mand­ki to ogólnopol­s­ki konkurs lit­er­ac­ki mają­cy na celu uhonorowanie pamię­ci Patrona Roku 2020 roku – Leopol­da Tyr­man­da. Celem głównym konkur­su jest wydanie antologii pokonkur­sowej pt. “Piórem Lau­re­a­ta, czyli Tyr­man­dek wielkie pod­sumowanie”. Jest to ukłon w stronę ama­torów sztu­ki pisa­nia, zachę­ta do dal­szej pra­cy twór­czej, a w efek­cie – wyjątkowa pub­likac­ja ku pamię­ci Leopol­da Tyrmanda”.

do kiedy: 30 III 2021

strona konkur­su: https://www.coekstudio.pl/konkursy/oglaszamy-tyrmandki-caloroczny-konkurs-literacki

nagrody: do 500zł na książ­ki. Jury wybierze 33 wier­sze, które zostaną opub­likowane w książce „Piórem Lau­re­a­ta, czyli Tyr­man­dek Wielkie pod­sumowanie”. Książ­ka zostanie wysłana do Bib­liote­ki Nar­o­dowej w Warsza­w­ie, Bib­liote­ki Jagiel­lońskiej w Krakowie i 10 bib­liotek oraz czytel­ni ciechanows­kich. Otrzy­ma­ją ją również lau­reaci i jurorzy konkursu.