4149 zł – tyle uda­ło nam się zebrać w ramach akcji „Adam czy Julek”. Dziś Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomo­cy pod­su­mo­wa­ła zbiór­kę w ramach 30. Fina­łu, a ja jestem dum­na i wdzięcz­na, że Roman­ty­cy mie­li swój wkład w ten histo­rycz­ny wynik! Adam i Julek odpo­wia­da­ją za 0,002% całej kwo­ty i pęka­ją z dumy – prze­cież w WOŚP nie cho­dzi o to, żeby nazy­wać się miljon 😍