Dzień dobry!

A teraz coś dla Insta­gra­mo­wi­czów. Na kana­le @mat.em.study – tutaj: https://​www​.insta​gram​.com/​m​a​t​.​e​m​.​s​t​u​dy/ będzie LIVE dla przy­szło­rocz­nych ósmo­kla­si­stów i ich rodzi­ców. Zapra­szam 12.09.2020 o godz. 17.00. Odpo­wiem na wszyst­kie pyta­nia doty­czą­ce egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go. Już dzi­siaj na Sto­ries @babaodpolskiegoedu moż­na zada­wać pyta­nia np.:

☀️na co zwró­cić uwa­gę przy pisa­niu rozprawek? 

☀️czym róż­ni się przy­kład od argumentu?

☀️jakie ele­men­ty musi zawie­rać opowiadanie? 

☀️czy są pyta­nia, któ­re czę­sto się powtarzają? 

☀️dla­cze­go muszę pisać ten egzamin?


Nie tyl­ko ja będę się wypo­wia­dać! Przez cały tydzień – matu­rzy­ści i ósmo­kla­si­ści – będą mogli wziąć udział w spo­tka­niach z: @qjony_matematyka, @Trudny Język Pol­ski, @Biolchemiczna, @dwujezyczna, @studyy_medd, @mat.em.study, @erytropoeza_, @chemia.na.100.procent

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)